Home

Avfallsforskriften betong

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

 1. Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter (§§ 14a-1 - 14a-8) § 14a-1. Formål § 14a-2. Virkeområde § 14a-3. Krav om fjerning og destruksjon av PCB-holdige malingslag, murpuss m.m. § 14a-4. Krav ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter § 14a-5. Tilleggskrav ved bruk av betong og tegl som er påført maling, murpuss m.m. § 14a-6
 2. § 14a-5. Tilleggskrav ved bruk av betong og tegl som er påført maling, murpuss m.m. Dersom betong eller tegl fra riveprosjekter skal brukes til anleggsarbeid og betongen eller teglet er malt eller påført sementbaserte fuger, avretningsmasse eller murpuss, må forekomsten av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i malingslag, fuger, avrettingsmasser og murpuss kartlegges
 3. Endr. i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter) Før et byggverk eller en del av et byggverk i betong eller tegl rives, skal eventuelle malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss, og tilstøtende betong og tegl der den høyeste konsentrasjonen av ∑ 7PCB er lik eller høyere enn 50 mg/kg fjernes
 4. Veiledningen gjelder Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 14A - Betong og tegl fra riveprosjekter. Det nye kapittelet inneholder blant annet grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer ved gjenvinning av betong og tegl uten søknad, og krav til kartlegging, dokumentasjon og fjerning av overflatebehandling med høye konsentrasjoner av.
 5. Illustrasjonsfoto: Byggenæringens Landsforening (BNL) Nå endres avfallsforskriften 1. juli trer endringer i avfallsforskriften i kraft. Betong og tegl fra riveprosjekter får et helt eget kapittel, og § 9-7 om kartlegging av farlig avfall blir endret til å også omfatte andre materialtyper
 6. Fra 1. juli 2020 er et nytt kapittel om betong og tegl fra riveprosjekter lagt til i avfallsforskriften. Som følge av dette er TEK17 § 9-7 om kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse endret til også å omfatte andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter avfallsforskriften
 7. annet regulere adgangen til å bruke betong- og teglavfall til anleggsarbeider. For-skriftsforslaget ble sendt til departementet 18. november 2019. I påvente av at for-slag til nytt kapittel 14A i avfallsforskriften skal behandles av departementet vil Mil-jødirektoratet i dette dokumentet forsøke å svare på noen ofte stilte spørsmål o

Farlig avfall - Østlandet Gjenvinning

Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen kalles hydratisering, og resultatet blir betong. Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid Betong og tegl kan nå gjenvinnes uten tillatelse dersom forskriftskravene er oppfylt. Formålet med det nye kapittelet i avfallsforskriften er å fremme gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter, og å fjerne og destruere polyklorerte bifenyler (PCB) Under Byggavfallskonferansen 2020 i Oslo kunne Miljødirektoratet annonsere at ny grenseverdi for krom 6 (Cr VI) i betong som skal gjenbrukes blir hevet fra to til åtte milligram per kilo betong. Det er gode nyheter for aktører som ønsker å gjenbruke betong Nytt kapittel i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 14A - Betong og tegl fra riveprosjekter trådte i kraft 1. juli 2020. Publisert 13.07.2020 Faktaark M-14/2013 om disponering av betong og teglavfall er dermed erstattet og er ikke lenger gyldig

Forskrift om endring i avfallsforskriften (betong og tegl

Du er her: Miljødirektoratet - Forside / Høringer / Regelverk / Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028) / Fylkesmannen i Hordaland Miljødirektoratet - Forside Du er her: Miljødirektoratet - Forside / Høringer / Regelverk / Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028) / Norsk Gjenvinning: Uttalelse til høring av nytt kapittel om betongavfal Nytt kapittel i avfallsforskriften Statssekretær åpnet årets byggavfallskonferanse i Oslo kongressenter med en aldri så liten nyhet. Regjeringen skal etablere et nytt kapittel i avfallsforskriften som skal gjøre det lettere å gjenbruke betong fra byggdrift til nye formål. BJØRN VILBERG Høringsuttalelse til forslag nytt kapittel i avfallsforskriften om betong - og teglavfall, samt byggteknisk forskrift § 9 -7. Vi viser til Miljødirektoratets høring av nytt kapittel i avfallsforskrifte n om betong avfall , samt Direktoratet for byggkvalitets forslag til ny § 9 - 7 i byggteknisk forskrift

Veiledning for betong og tegl fra riveprosjekter

I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) skal nytt kapittel X lyde: Kapittel X. Betong-og teglavfall § x-1. Formål Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å fremme gjenvinning av betong-og teglavfall fra rivning og rehabilitering av byggverk, og å fjerne og destruere miljøgiften PCB Grenser for farlig avfall er gitt av Avfallsforskriften kap. 11, og EUs avfallsregelverk. Generelt kan sies at grensen settes for farlige egenskaper, og ikke for stoff direkte. Det finnes noen unntak, deriblant PCB som det er gitt en grense for direkte i avfallsforskriftens §11, Vedlegg 2, Tabell 2. Grensen for PCB er der gitt som 50 mg/kg Forurenset betong uten armering: Forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern. SAP:160405: Forurenset betong med armering: Forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern. SAP:160406: Bunnaske, Ikke farlig avfall: Bunnaske fra forbrenningsanlegg som ikke klassifiseres som farlig avfall. SAP:16710 Regelrådet om utredning av forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall Emne: Høringsuttalelse til sak 2013/5028. Høringsdokumenter. Horing2013-5028_uttalelse_fra_Regelrådet.pdf 26.04.18. Skriv ut siden Tips noen om denne siden. Legg til side i favoritter; Dine favoritter

kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/ Bestemmelser ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter Flertallet av høringsinstansene er positive til at det fastsettes en forskrift som klargjør når det er tillatt å bruke betong og tegl fra riveprosjekter til anleggsarbeider. Det er imidlertid kommet fler betong. Søk. Ditt søk etter betong ga 78 treff Viser treff 61-78 av 78 Filterkategorier. Alle (78) Forskrift og regelverk. TEK17 Byggteknisk forskrift (10) DOK Byggevareforskriften (6. Du er her: Miljødirektoratet - Forside / Høringer / Regelverk / Foreslår nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028) / Norsk Industri: Høringsuttalelse Norsk Industri Miljødirektoratet - Forside

Nå endres avfallsforskriften - Avfallsbransje

 1. Avfallsforskriften Kapittel 9 Deponering av avfall Både midlertidig og permanent lagring av betong-slam og restbetong er tiltak som vanligvis må ha tillatelse etter dette kapittelet. Internkontrollforskriften Forskriftens § 5 pålegger den som driver en akti-vitet å kartlegge farer og vurdere risiko, samt forholdene
 2. Avfall fra bygg og anlegg omfattes blant annet av byggteknisk forskrift (TEK17) og avfallsforskriften. I byggavfall er det ofte snakk om store mengder farlig avfall, og gjerne mange forskjellige avfallstyper som for eksempel forurenset betong, kreosotimpregnert trevirke, EE-avfall, vinduer med PCB eller klorparafiner
 3. Avfall Sør Næring tilbyr deponering av blant annet uorganisk industriavfall, forurenset masse/jord, betong/porselen/keramikk, ristgods, gateoppsop, asbest og stabilt ikke-reaktivt farlig avfall (jf. Avfallsforskriftens §9.6b) med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene nevnt i avfallsforskriften §9.6a
 4. Norsk lovgivning og politikk Avfall er regulert i forurensningslovens kapittel 5 og i avfallsforskriften. Gjeldende rammedirektiv for avfall, samt andre avfallsdirektiver, er implementert i avfallsforskriften. Norsk avfallspolitikk er sist behandlet i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Deponering av avfall krever en god forståelse av mengden og type miljøgifter i avfallet og hvilke spredningsprosesser som foreligger. Slik forståelse er også viktig for å etablere bærekraftige løsninger både for eventuell nyttiggjøring av avfall og for sikringstiltak i forbindelse med nye og gamle deponier Last ned EAL-koder XML. Last ned EAL-koder CSV (Excel

Rene masser

Eksempler på inerte masser kan være ren jord, betong, murstein og takstein. Lett forurensede masser fra riving eller graving. Massens innhold av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 3 %. Grenseverdiene for utlekkingspotensial for inert avfall kan ikke overskrides (se Avfallsforskriften kap. 9, Vedlegg II, pkt. 2.1.1. Avfallsforskriften kapittel 14A om betong og tegl fra riveprosjekter har krav til fjerning av bygningsfraksjoner. Alle tiltak Temaveiledninger. 3. Regelverket for produktdokumentasjon av byggevarer. bærekraftig bruk av naturressurser). Eksempler på byggevarer.

Viktige endringer i avfallsforskriften og TEK17 - Byggmestere

 1. Fra 1. juli 2020 gjelder et nytt kapittel i avfallsforskriften som tydeliggjør hvordan man sanerer og gjenvinner betong. Det foreligger også en ny veiledning fra Miljødirektoratet for bruk av betong og tegl fra riveprosjekter
 2. Vedlegg 1. Revidert forskriftsforslag Forskrift om endringer i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter) Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mo
 3. Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Søk om sentral godkjenning, endre eller forny godkjenninge
 4. Det nye kapitlet i avfallsforskriften inneholder krav til en øvre grense for helse- og miljøfarlige stoff i brukt betong og tegl som skal benyttes til nye formål. I tillegg stiller forskriften krav til å fjerne og destruere blant annet maling og fuger fra betongen, som inneholder høye konsentrasjoner av PCB
 5. Vedlegg 2. Forskriftsforslag med spor endringer Forskrift om endring er i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter ) Fastsatt av Klima - og miljødepartementet [dato] i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mo
 6. VEILEDER BETONG, TEGL OG TAKSTEIN TIL DEPONI (PDF, 339KB) BODØ KOMMUNE AKTSOMHETSKART (PDF, 18MB) MOTTAKSKONTROLL. Iris Produksjon gjennomfører mottaksjonkontroll av dokumentasjon, visuell kontroll ved tipping av lass, og vi tar stikkprøver av avfallet. Avfallsleveranser uten dokumentasjon vil bli avvist
 7. Under Byggavfallskonferansen 2020 i Oslo kunne Miljødirektoratet annonsere at ny grenseverdi for krom 6 (Cr VI) i betong som skal gjenbrukes blir hevet fra to til åtte milligram per kilo betong. Det er gode nyheter for aktører som ønsker å gjenbruke betong

Betong og tegl fra riveprosjekter - Miljødirektorate

 1. Kjemikaliets navn FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Synonymer Fabrikkblandet betong i fasthetsklasser B10 til B95 i henhold til NS-EN 206 til betongkonstruksjoner i bestandighetsklasser M90, M60, M45, MF45, M40, MF40. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Produktgruppe Betong
 2. Det samme vil 20% økning i materialgjenvinning av betong og tegl, samt økt utsortering og materialgjenvinning av andre fraksjoner som plast, papir, metall og gips. Lover og regler. Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med forskrifter og i avfallsforskriften
 3. BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med sener
 4. Ordinært avfall. Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall (se Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1).; Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene
 5. Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og med lokket av
 6. Høring av forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til forskrift for å regulere bruk av betong- og teglavfall til anleggsarbeider. Forslaget vil bidra til en bedre ressursutnyttelse, gjøre det enklere å nå må

Aavfallsforskriften - regjeringen

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018. Les mer p Avfallsforskriften krever at det skal utarbeides avfallsplan ved † nybygging over 300 m2 † riving og rehabilitering 100 m2 † kontruksjoner/ anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal sorteres på byggeplass. Kravet om avfallsplan gjelder selv om tiltaket ikke er bygge-meldingspliktig

Miljødepartementet har sendt på høring forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om nyttiggjøring av betong, med høringsfrist 1. juni. Forumet har laget uttalelse på vegne av medlemmene som er oversendt Miljødirektoratet LES OGSÅ: Avfallsforskriften endres for byggavfall. En av avfallsfraksjonene som bidrar mest til økningen er byggematerialer i form av betong og tegl. Dette er materialer som til nå har havnet i deponi og derfor trukket resirkuleringsandelen ned. En forskriftsendring fra tidligere i år gjør det mulig å benytte lett forurenset betong Vær oppmerksom på følgende: Tabellen på side 17 i Veilederen for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi refereres tabell fra Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.NFFA understreker - slik Miljødirektoratet også har gjort - at dette er tabell som ikke skal brukes for å basiskarakterisere eller klassifisere farlig avfall

Mer gjenbruk av betongavfall - Avfall Norge (en-US

Title: Forord Author: Olav Skogesal Created Date: 11/4/2010 11:08:22 P avfallsforskriften om betong- og teglavfall • Veiledere-status • Normverdier- PFOA og PFOS • Kommunetilsyn på kapittel 2 i forurensningsforskriften • Osv. Foto: jon fonlid larsen, Miljødirektoratet. Tips og triks fra databasen Grunnforurensning. Funksjonen- Sammenstill karttem Avfallsforskriften ble oppdatert med nytt kapittel (14A) fra 1. juli 2020. Hensikten er å gjøre gjenbruk enklere. En tydelig forutsetning for gjenbruk er at innholdet i betong eller tegl på forhånd har blitt kartlagt av fagpersoner med nødvendig kompetanse 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN Avfallstype: Betong - inneholder ikke farlige stoffer Avfallshåndtering: Materialgjenvinning Opprinnelse: bygg- og rivningsarbeid Kode for avfallsberegning: EAL-kode 170101 Øvrige opplysninger - 8. TEKNISK SERVICE Produsent/importør Cembrit AS Organisasjonsnr. NO 985 187 193 MV

Regler for gjenbruk av betong og andre rive- og

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018 Å deponere avfall vil si å legge det på et godkjent område for forsvarlig sluttbehandling. Deponiene er tettet i bunnen, slik at sigevannet kan samles opp og renses for å hindre utslipp til jord og vassdrag. Det kun avfall som ikke kan brukes på nytt (materialgjenvinnes, energigjenvinnes) og som ikke inneholder nedbrytbart avfall, som går til deponi 50 g betong 0.25 mg/kg Ja PCB-7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 sum 7 PCB • OG-2-std: Tegl-stein, støv, maling, puss • OG-2-Avfall: Syntetiske materialer, gummi, metall, gulvbelegg, tre • OG-2-fug-std: Fugemasse ihht avfallsforskriften • OG-2 fug lav: Fugemasse ihht normverdier • OG-2 Betong: Betong ihht.

Forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong

avfallsforskriften kapittel 15 etterleves. Tiltakshaver og ansvarlig utførende er ved en fellesbetegnelse omtalt som avfallsprodusent. Dersom kommunen avdekker brudd på forskriften, må det bero på en konkret vurdering om reaksjoner skal rettes mot tiltakshaver, ansvarlig utførende eller begge disse avfallsforskriften § 9-11 første ledd, jf. vedlegg II, pkt. 1.1 bokstav j. For å kunne oppfylle dette kravet må leverandører av potensielt PFAS-holdige masser til deponi ha foretatt en god kartlegging av massene i forkant av deponeringen Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommentarer Fersk Fabrikkblandet Betong omfattes av punkt 47, og bruken er underlag

Vil øke gjenbruk av betong - Anleggsmaskine

SEKSVERDIG KROM I BETONG Finner verdier over normverdi, men ikke alltid Åpenbar utfordring for gjenbruk (i alle fall direkte etter M-14) Når / hvor / hvorfor Forum for miljøkartlegging har samlet inn analysedata og fått Hjellnes Consult til å se på dataene 8 01.02.201 Diverse nyttige rapporter og nettsteder for miljøkartleggere og miljøsanerere. Et nytt kapittel i avfallsforskriften har vært på høring. Miljødirektoratet har mottatt 13 høringsinnspill Endringene i avfallsforskriften forutsetter at det foretas en systematisk kartlegging av PCB før riving av byggverk i betong og tegl. Siden det allerede foreligger en kartleggingsplikt i TEK17 § 9-7 som er knyttet opp mot farlig avfall i avfallsforskriften, er det hensiktsmessig å samordne regelverkene slik at det nye kapittelet om PCB-holdig betong- og teglavfall også ivaretas av. Regjeringen skal etablere et nytt kapittel i avfallsforskriften som skal gjøre det lettere å gjenbruke betong fra byggdrift til nye formål. Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, åpnet tirsdag årets byggavfallskonferanse i Oslo kongressenter

Betong - Wikipedi

Weber Radonsperre Beskrivelse. Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer Alle isolasjonsmaterialer som inneholder 0,1 prosent (tilsvarende 1000 mg/kg) eller mer av de ulike KFK- og HKFK, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. NB

Avfallsforskriften§ 11-6sammenholdt med tillatelsen) c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5) d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er Betong som ikke er analysert kan ikke gå til gjenbruk Endringsforslaget i avfallsforskriften forutsetter at aktørene innfører rutiner for å identifisere denne type forurensede bygningselementer. Siden det allerede foreligger en kartleggingsplikt i TEK17 § 9-7, foreslås det å harmonisere § 9-7 slik at bestemmelsen også omfatter det nye kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften

Avfallsforskriften endres: Det blir enklere å gjenvinne betongavfall fra bygg- og anleggvirksomhet. - Vi roper hurra for at Klima- og miljødepartementet endelig har sluttbehandlet en forskrift som bransjen har etterspurt - og blitt lovet - i mange år, sier Sverre Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Det er vedtatt endringer i TEK17 § 9-7 for å samordne bestemmelsen med nytt kapittel om betong- og teglavfall i avfallsforskriften. Endringene innebærer at kartleggingsplikten og plikten til å utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse i § 9-7 ikke bare skal omfatte farlig avfall, men også andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter det nye kapittelet i avfallsforskriften

Definisjon i følge avfallsforskriften er det: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Type kategorier - Farlig Avfall: Asbest; Avfall med bromerte flammehemmere; Avfall med flalate Denne anvisningen beskriver miljøkartlegging og miljøsanering av bygninger. Anvisningen behandler krav i lover og forskrifter og omtaler: - organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering - hvilke helse- og miljøskadelige stoffer en kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter - påvisning, behandling og fjerning av de vanligste helse- og.

Rivemasser og betong Massene beskrives i Tomwils egenerklæringsskjema. I tillegg skal analyse, kartleggings- eller miljøsaneringsrapport vedlegges. Signert egenerklæring og vedlegg sendes pr. e-post til masser@tomwil.no. Dokumentasjonen skal alltid sendes inn i forkant av leveranse Miljødepartementet har sendt på høring forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om nyttiggjøring av betong, med høringsfrist 1. juni. Forumet har har på vegne av medlemmene utarbeidet en uttalelse som er oversendt Miljødirektorate

Ny forskrift om bruk av betong og tegl fra riveprosjekter

Betong u/ armering: I denne fraksjonen leveres betong uten armering, teglstein, lecastein. Skal ikke inneholde steintøy, keramikk, porselen. Betong med armering: Betong med armeringsjern. Legges på mellomlager i nettboksen. Betongen knuses og armeringsjern skilles ut av FRS. Bildekk: Bildekk skal leveres som egen fraksjon. Skal ikke leveres i. Betong og tegl som inneholder PCB kan i dag utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften § 11-2 annet ledd og er i utgangspunktet omfattet av kartleggingsplikten i TEK17 § 9-7. PCB-avfall skal også i dag kartlegges etter byggteknisk forskrift og behandles etter avfallsforskriften Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen Vi tilbyr analyse av bygningsavfall for bl.a. tungmetaller, PCB, bromerte flammehemmere, TOC (totalt organisk karbon)og utlekkingstest Endringsforslaget i avfallsforskriften forutsetter at aktørene innfører rutiner for å identifisere denne type forurensede bygningselementer. Siden det allerede foreligger en kartleggingsplikt i TEK17 § 9-7, vurderes det som hensiktsmessig å harmonisere § 9-7 slik at bestemmelsen også omfatter det nye kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften

Dette er de nye grenseverdiene for krom 6 i betong : Bygg

Det nye kapitlet i avfallsforskriften inneholder krav til øvre grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer i brukt betong og tegl som skal brukes til nye formål. I tillegg stiller forskriften krav til å fjerne og destruere blant annet maling og fuger fra betongen som inneholder høye konsentrasjoner av PCB Innledende tekst i listevisning Mineralske grave- og rivemasser over grensen for farlig avfall.grensen for farlig avfall (f.eks. jord, betong og bunnaske). Massene må tilfredsstille det enkelte Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II Fordi miljømyndigheter stiller strenge krav til dokumentasjon før leveranse må den som har avfall...Ikke godkjente masser og annet øvrig avfall eller. Betong/rivemasser Jord/Gravemasser Murstein Takstein. Mottaket ligger mellom Hellandkrysset og Kopstadkrysset i Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylke. Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for nytt område, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften Forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall Regelrådet vurderer at utredningen har svakheter. Uttalelse fra Regelrådet Regelrådets uttalelse om forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall Forslaget Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 . TA-2357/2007 2 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et stort potensial for ombruk

Høland Betong og Pukkverk AS har utarbeidet et avviksskjema som også innbefatter ytre miljø. Virksomheten må påse at også avvikssystemet blir brukt i praksis for alle ansatte og at avvik innen ytre miljø rapporteres. Andre forhold Mr Pukk AS på Ulven mottar asfalt og betong, som kjøres videre til Høland Betong og Pukkverk AS for knusing Fabrikkblandet betong i fasthetsklasser BIO til B95 i henhold til NS-EN 206-1 til betongkonstruksjoner i bestandighetsklasser M90, M60, M45, MF45, M40, MF40. Påføres av den enkelte produsent Betong. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres av husholdningsavfall m.v» og avfallsforskriften kap. 11 - «Farlig avfall», jf. §11-10 «Kommunens ansvar» og vedlegg 2 «Standardiserte krav for kommunale mottak». Av den grunn er vilkårsett 3 i tillatelsen fra 2001 trukket i tillatelse til mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall ved gjenvinningsstasjonene til FIAS av 3. juli 2015

Avfallsforskriften kapittel 9 gir mulighet til å deponere følgende avfallstyper: Uorganiske ikkebrennbare gjenstander, Totalt organisk Carbon (TOC) 10% Forurenset/ikke forurenset betong med og uten armerin Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over mulig ombruk og materialgjenvinning av betong, hvordan betongavfall håndteres i dag og hvilke utfordringer og drivere det er for økt. FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Fabrikkblandet betong i fasthetsklasser B10 til B95 i henhold til NS-EN 206 til betongkonstruksjoner i bestandighetsklasser M90, M60, M45, MF45, M40, MF40. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Betongkonstruksjoner

 • Billig parkering sola.
 • Venøse sykdommer.
 • Weimarer klassik sprachliche merkmale.
 • Kjøpe rockering.
 • Hjertesmykke i sølv.
 • Festliche mode für ältere damen.
 • Chrysler pacifica test.
 • Mercedes pickup norge pris.
 • Federgabel fahrrad.
 • Viszerale osteopathie mattsee.
 • Ar 15 vs m16.
 • Papler i ansiktet.
 • Vulkan klatresenter.
 • The stone roses discography.
 • Hva er post npm.
 • Kjøpe kantarell.
 • Gravlund.
 • Hillsong teologi.
 • Rathaus gnarrenburg bürgerhaus.
 • Feiring sykehus.
 • Amedia, ansatte.
 • Droom iemand redden verdrinking.
 • 365 uis office.
 • Hubspot pricing.
 • Tinnsoldater.
 • Barents frokosthotell.
 • Federgabel fahrrad.
 • Razer mamba wireless.
 • Verkaufsoffener sonntag langenhagen 2018.
 • Russische disco leipzig.
 • Mic til akustisk gitar.
 • Nordseter hytter og fjellstue.
 • 7 card straight flush odds.
 • Otterhound brühl.
 • Hjelp til selvhjelp depresjon.
 • Cr2 to raw converter.
 • Restplass ålesund gran canaria.
 • Velour vs fløyel.
 • Eva longoria ektefelle.
 • Megalosaurus aberration.
 • Vindtett jakke herre.