Home

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Ved tvil avgjør tilsynsmyndigheten om det skal kreves etablering av internkontroll. 0 Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (i kraft 1 jan 1998), 15 jan 2004 nr. 205, 21 des 2006 nr. 1568 (i kraft 1 jan 2007), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010) Forsøksdyr: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Internkontrollforskriften for næringsmidler) Publisert 20.08.2012 Sist endret 06.02.2020 Skriv u I denne forskrift forstås ved: internkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i næringsmiddellovgivingen. Næringsmiddellovgivningen: regler som har til formål å sikre helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i næringsmiddelvirksomheter som. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen - 15.12.1994 15. desember 1994 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 (bl.a hjemmel), 21 des 2006 nr. 1568, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316. Se forskriften på. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen er utarbeidet for å legge til rette for at matloven blir fulgt. Forskriften pålegger bedrifter som lager mat å utarbeide et system for internkontroll, som skal sørge for at alt som blir gjort i bedriftene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav som er fastsatt i næringsmiddellovgivningen

eHåndboken for Oslo universitetssykehu Basis for forslaget er Forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-HMS) av 6.12.96 sist endret 9.3.00 og Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) av 15.12.94 sist endret 12.11.97. Intensjonen er å legge forslaget så nær opp til disse forskriftene som mulig Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Forskrift om merking Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier Forskrift om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøt Forskriften om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, sier at man skal ha en internkontroll plan dersom man behandler og selger matvarer. En slik plan skal være skriftlig og alle rutiner og avvik skal dokumenteres slik at mattilssynet kan kontrollere at alle lover og regler etterkommes

• Forskrift 15.12.1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler). Oppdatert mars 2010. • Forskrift 19.12.2008 nr. 1618 om dypfryste næringsmidler. Ny i mars 2010. • Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften Internkontroll kan bety at du enkelte ganger også bør gjøre kontroller og registreringer for å være sikker på at viktige funksjoner blir som avtalt. Hvordan skal jeg starte? Lag en oversikt over arbeidsoppgavene som blir utført. Finn ut om arbeidsoppgavene er forbundet med et minimumskrav i regelverket Mattilsynet, jf generell forskrift av 08. Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. Sentrale forskrifter er forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) og forskrift om internkontroll for helse-, miljø og sikkerhet . Dette er et KSL-krav og bygger ikke på lov eller forskrift

Forskrift om internkontroll for å oppfylle

Tre departement forvaltar forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Forskrifta skal mellom anna sikre at føresegnene i forskrift om næringsmiddelhygiene blir følgde. To av desse departementa forvaltar ikkje andre reglar om internkontroll i kommunar: Fiskeri- og kystdepartemente «Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen» blir til daglig kalt IK-matforskriften og er et nyttig redskap i arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre matproduksjon. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner for å sikre bedriften helsemessig trygg mat Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR-1994-12-15-1187) Forskriften omfatter krav til etablering (innføring og utøving) av internkontroll i virksomheten. Denne skal omfatte systematiske tiltak som sikrer at produksjonen skjer i samsvar med kravene i næringsmiddel-lovgivningen

Merknader til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen. Til §2 Virkeområde. (IK-HMS), noen også i relasjon til næringsmiddellovgivningen (IK-MAT). Virksomheter som omfattes av flere ulike internkontrollsystemer, må vurdere på hvilken måte kravene mest hensiktsmessig kan etterleves -€ Veiledning til forskrift om brannforebygging -€ Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) -€ Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp -€ Forurensningsloven -€ Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp -€ Forskrift om. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) Denne forskriften skal sikre en systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredska

• - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) • - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 3 - Avløp • - Forurensningsloven • - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp • - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk oppha LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Næringsmiddelhygiene - Lover og forskrifte

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og. Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven.Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997.Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.. Det finnes en rekke forskrifter som omhandler internkontroll Rentokil gir deg også hjelp til å følge regler og forskrifter som gjelder for gårdsdrift og landbruk. Eksempler på dette kan være: Lov om matproduksjon og mattrygghet; Generell forskrift for produksjon og omsetning av næringsmidler; Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

3-1 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, lov om matproduksjon og mattrygghet mv. § 33 og forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Infeksjonskontrollprogramme Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (nr. 1187) Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (nr. 1252) Forskrift om næringsmiddelhygiene (nr. 1623) Forskrift om dypfryste næringsmidler (nr. 1618) Forskrift om vannforsyning og drikkevann ( nr. 1372 IK-mat forskriften (Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen) skal sikre en systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Forskriften krever bl.a. at bedriftene skal fastlegge og gjennomføre effektive rutiner for styring og kontroll med kritiske punkter i sin virksomhet Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, FOR 1994-12-15 nr 1187. Forskriften skal sikre en systematisert internkontroll for virksomheter som kommer inn under bestemmelsene i næringsmiddellovgivningen. Produksjon av drikkevann er en av disse virksomhetene. Forskriften er hjemlet i: Forskrift 21.12.1993 om deklarasjon av næringsinnhold Forskrift 21.12.1993 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Forskrift 15.12.1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Forskrift 04.12.2001 om vannforsyning og drikkevann Forskrift 22.12.2008 om næringsmiddelhygiene

Internkontroll i kafeteria og kiosken - Stallmestern

 1. Kommentarer til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Til § 2 Virkeområde Til § 4 Plikt til internkontroll Til § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjo
 2. - Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp - Forurensningsloven - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av.
 3. dre avløpsanlegg . Sentrale forskrifter. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer; Forurensningsloven; Plan- og bygningsloven; Matloven; Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen; Helseberedskapsloven; Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial.
 4. - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 1.3 Avløp - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk oppha
 5. - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp - Forurensningsloven - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - Forskrift om arbeid ved avløpsanleg
 6. Internkontroll Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (dvs. Matloven mm), stiller krav til systematiske rutiner som skal sikre at drikkevannet er helsemessig betryggende. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale. betalingstjenester

Mathåndtering i barnehager - regelverk og krav - MHF

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen ble fastsatt av daværende Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå. Forskrift 15.12.1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler). Oppdatert mars 2010. Forskrift 19.12.2008 nr. 1618 om dypfryste næringsmidler. Ny i mars 2010. Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften

Internkontroll Mattilsyne

Internkontroll er viktig del av intern rutinene i din bedrift. Dette bidrar med å sikre at regelverket etterleves, Krav om å innføre og utøve internkontroll: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften) § 4 - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 3 - Avløp - Forurensningsloven - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk oppha Leverandøren skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav som stilles til virksomhet i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127, Internkontrollforskriften) og Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR-1994-12-15-1187, IK-Mat forskriften) forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, og skal forefinnes i alle fengsler og overgangsboliger.) Disse retningslinjene gjelder alle fengsler og overgangsboliger som tilbereder mat til innsatte, og utfyller forskriften § 3-23 til lov om straffegjennomføring. 2.2 Formå Forskrift om drift av akvakulturanlegg av 2008 -06 -17 nr 822 x Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker med mer av 2008 - 06 -17 nr 823 x Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK -Akvakultur) Matloven: x 2006.10.30 nr 1250: (FKD) Forskrift om slakterier o

Forskrift om internkontrollfor å oppfylle

Kokk- og servitørfag Vg2 - Internkontroll i bedriften - NDL

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen av 15. desember 1994 nr 1372 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 26. mars 2010 nr. 8 Mattilsynet har utarbeidet en kravpunktmal og en prosjektplan med veileder for «Tilsyn spiseferdig sjømat 2016» 7 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester. 8 Barnehagelova § 7, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, forskrift om mil jørettet helsevern i barnehager. 9 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) og forskrift om vannforsyning og drikkevann. Som eksempel kan nevnes krav om internkontroll i arbeidsmiljøloven, brann- og elsikkerhetslovgivningen og næringsmiddellovgivningen. Både lover og forskrifter, som forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten og kvalitetsforskriften, stiller krav til at det skal utarbeides et system av rutiner og prosedyrer Versjon 1 Bransjeretningslinjer Dyrking, høsting og håndtering av sukker- og butare som bruk til næringsmiddel September 2017 på vegne av Norsk Taredyrkerforening v/Lill-Ann Gundersen Norges Ve

SJEKKLISTE MED VEILEDNING - Lokalma

 1. Merknader til utkast til forskrift om internkontroll for å oppfylle. akvakulturlovginingen (IK - Akvakultur). Generelt. Basis for forslaget er Forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i. virksomheter (IK-HMS) av 6.12.96 sist endret 9.3.00 og Forskrift om internkontroll for åomheter (IK-HMS) av 6.12.96 sist endret 9.3.00 o
 2. Kravet er hjemlet i en egen forskrift; forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. IK-mat skal: 1) Beskrive hva som gjøres i virksomheten
 3. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett, Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, den såkalte IK-MAT forskriften, o Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker, kap.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) (Fastsatt av helsedep. 04.12.2001) Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. (Fastsatt av landbr.dep / sos. og helsedep. / fiskeridep. 15.12.1994) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (Fastsatt av justis- og politidepartementet 26.06.2000) Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse av 22. desember 2008 nr 1624. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen av 15. desember 1994 nr 1372 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 26. mars 2010 nr. • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn • Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) • Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasse • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn • Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn • Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.

Merknader til forskrift om internkontroll for å oppfylle

Forskrift av 6. des. 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Forskrift av 19. des. 1997 nr. 1322 om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Næringsmiddellovgivningen Lov av 21 des.2005 nr 125 om matproduksjon og mattrygghet Forskrift av 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle. Denne forskrift skal sikre systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Tilsynsmyndighet er Mattilsynet. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det utarbeides nødvendig dokumentasjon og at IK-mat innføres og utøves FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Sist endret FOR 2004 - 01 - 15- 205. FOR 1993-12-21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Sist endret FOR-2005-05-444. FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og frambud m.v.av næringsmidler • Forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen • Forskrift 12. november 1997 nr. 1239 om næringsmiddelhygiene • Forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland Det vises til: Forskrift av 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler), forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Restaurant- og matfag Vg1 - Internkontroll i bedriften - NDL

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Bestemmelser for bruk av vannmålere Forskrifter for kommunal slaminnsamling Sentrale lover/forskrifter Drikkevannsforskriften Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) Forurensningsloven Forurensningsforskriften Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Forvaltningslove Forskrift 27. juni 9645 om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften ) Forskrift 23. desember 1998 nr 1470 om krav til kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt og hygiene ved produksjon mv (kvernet kjøtt-forskriften ) Forskrift 15. desember 1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Drikkevannsforskriften Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer Forurensningsforskriften Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Forskrift om næringsmiddelhygiene Lov om helsemessig og sosial beredskap Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredska - Forskrift om brannforebygging - Veiledning til forskrift om brannforebygging - Fo rskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK -MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp - Forurensningslov en - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avlø Her kan du lese om de kravene som stilles til drikkevann i Norge. Veilederen til drikkevannsforskriften. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) regulerer vår organisasjonsform, samvirkeforetak Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veileder til forskrift miljørrettet helsevern i skoler og barnehager. Folder Miljø og helse i barnehagen. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Veileder om regelverk - kjønnslemlestels

Bergen Kommune - va-norm

Krav til kiosk, kafe og restaurant - Stallmestern

Internkontroll systemet retter seg mot barnehagens eier, leder, ansatte og foresatte. Den bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen. Bakgrunn Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 1.1.1996 (sist endret 3.9.2012) • Forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler • Forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen • Forskrift 12. november 1997 nr. 1239 om næringsmiddelhygiene • Instruks 25. mai 1994 nr. 369 for kjøttkontrolle - Veiledning til forskrift om brannforebygging - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp - Forurensningsloven - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av. - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) Avløp - Forurensningsloven - Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk oppha Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontroll forskriften). 3. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. 4. Forskrift om overnattings- og serveringssteder. 5. Lov om bokføring (bokføringsloven). 6. Forskrift om bokføring. NARVIK KOMMUNE, Fag og forvaltning. Postboks.

- Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) - Forskrift om brannforebygging - Veiledning til forskrift om brannforebygging - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Lov om matproduksjon og mattrygghet. (19.12.03) Lov om brannvern mv. (5.6.87) Drikkevannsforskriften. (4.12.01) Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. (15.12.94) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (26.6.02) 2.1.4 Lover og sentrale forskrifter som gjelder bare avløp Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Forskrift om næringsmiddelhygien Videre sier Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen §2: Krav om etablering av internkontroll omfatter alle næringsmiddelvirksomheter som produserer, pakker, lagrer eller omsetter næringsmidler. Kravet gjelder også første mottakssted ved import av næringsmidler. Kravet gjelder ikke primærprodusenter

 • Christmas funny quiz.
 • Real altwarmbüchen verkaufsoffener sonntag.
 • Epoxy på tregulv.
 • Buss sortland narvik.
 • Norge karta.
 • Vogue briller.
 • Nextgentel bredbånd hjelp.
 • Sedertre kledning.
 • Snurre sprett disney.
 • Intertekstualitet eksempel.
 • Schakal in steiermark.
 • Ainz overlord.
 • Adblock edge.
 • Karius og baktus teater.
 • Acestream links.
 • Morocco tourism.
 • Troll salmon as.
 • Blå bolig leveransebeskrivelse.
 • Pokémon online revolution.
 • Plasti dip erfaringer.
 • Pønske kryssord.
 • Denon ah gc20 vs bose.
 • Byggmaterial lettland.
 • Unfall b6 oschatz.
 • Kamehameha festival 2018.
 • Fahrradverleih berchtesgaden preise.
 • Hvor mange essensielle aminosyrer har vi.
 • Afc wimbledon fixtures.
 • Småkaker med kokos.
 • Tram party linz.
 • Barentsburg kart.
 • Seezeit konstanz bafög.
 • Granit stege.
 • Han vil ikke gifte seg.
 • Last minute angebote deutschland.
 • Volkshochschule backnang.
 • Frankreich schweden handball live stream.
 • Sozialwohnungen main taunus kreis.
 • Kommunistiska manifestet sammanfattning.
 • Melkeku representative arter.
 • Rj palacio.