Home

Ungdata 2013

Ungdata er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus), KS og NOVA, og er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Les rapporten >> Ungdata. Nasjonale resultater 2013 Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungsomsgenerasjon å gjøre. På flere områder viser rapporten positive utviklingstrekk over tid: omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine Tallene fra 2013 sees i sammenheng med resultatene fra fjorårets rapport. I tillegg presenteres noen resultater fra nær 15.000 ungdommer i første trinn (VG1) i videregående opplæring. Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungdomsgenerasjon å gjøre Helsedirektoratet har siden 2013 finansiert Ungdata slik at dette har blitt et gratistilbud for alle kommuner og fylkeskommuner. Sånn ble Ungdata til NOVA og tidligere Program for ungdomsforskning (Ungforsk) har en lang historie med å utføre spørreskjemabaserte ungdomsundersøkelser for lokalsamfunn og kommuner som går helt tilbake til 1980-tallet

Ungdata i region sør 2012 - 2013 Hjem / Rapporter / Ungdata i region sør 2012 - 2013 Rapporten baserer seg på undersøkelser gjennomført i 47 kommuner i 2012 - 2013 Ungdata 2010-2013 - Metode og dokumentasjon (PDF) Last ned Vurdering av datakvalitet Ungdata 2020 Datainnsamlingen for ungdataundersøkelsen i 2020 ble avbrutt torsdag 12. mars, på grunn av covid-19-pandemien og Helsedirektoratets avgjørelse om å stenge alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Veltilpassede unge sliter

Ungdata. Nasjonale resultater 2013 - forebygging.n

Oversikt over publikasjoner basert på data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, forskningsartikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver som Ungdata har utgitt årlig siden 2013 (se www. ungdata.no). Rapporten inneholder 24 kapitler og gir en oversikt over sentrale områder i ungdoms liv - om foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd. I hvert kapittel trekker vi fram noen nøkkelindikatorer og undersøker hvorvid Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Fordeling etter skole, kjønn og familiens økonomiske situasjon FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 14 - 2

Ungdata. Nasjonale resultater 2013

Tallene fra 2013 sees i sammenheng med resultatene fra fjorårets rapport. I tillegg presenteres noen resultater fra nær 15.000 ungdommer i første trinn (VG1) i videregående opplæring. Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungsomsgenerasjon å gjøre UNGDATA • Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale. spørreskjemaundersøkelser. • NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene. står for den praktiske gjennomføringen. • Ungdata finansieres av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- o

Ny rapport med resultater fra Ungdata 2013 - forebygging

Ungdata er et system for lokale spørreundersøkelser blant norske ungdommer, tilpasset elever i ungdomsskolen og videregående skole. 150 kommuner deltok i Ungdata i 2013. Nettoutvalg: 86 795 personer (62 916 ungdomsskolen, 23 879 videregående Ungdata-undersøkelsen i. Rennesøy 2013. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 9 • Klassetrinn: 8. - 10. klasse • Antall: 182 • Svarprosent: 90. Ungdatasenteret har gitt ut årlige nasjonale rapporter siden 2013. Mer informasjon om tidligere rapporter og lokale resultater finner du på ungdata.no . Last ned årets rapport >> Ungdata 2020. Nasjonale resultater NOVA-rapport 16/2020

Historien om Ungdata - Ungdata

utgitt årlig siden 2013 (se www.ungdata.no). Rapporten inneholder 24 kapitler og dekker mange av de mest sentrale områdene i ung-doms liv: foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd. I hvert kapittel trekker vi fram noen nøkkelindikatorer og analyserer forskjeller og lik Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 41 - 45 (2013) / uke 11 - 13 (2016) • Klassetrinn: 8 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Presentasjon på rektormøte Hanne Mari Myrvik 1.10.2013 . Disposisjon • Fysisk aktivitet • Matvaner • Fysiske helseplager • Skolehelsetjeneste • Rådgivertjeneste 2 . Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du bli Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der elever svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2017 har over 400 000 ungdommer deltatt i undersøkelsen, fordelt på hele landet I Vestfold ble Ungdata gjennomført i 2013 og i 2017. Fra og med 2020 ble Vestfold og Telemark til ett fylke, og våren 2021 gjennomføres Ungdata i hele fylket. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata

Ungdata i region sør 2012 - 2013 KoRus - Sø

Ungdata-undersøkelsene i Verdal 2013 og 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 46 -51 (2013) / uke 3 -6 (2015) • Klassetrinn: 8 Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 8 - 14 • Klassetrinn: 8. - 10 Ungdata. Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge

Metode og dokumentasjon - Ungdata

Ungdata 2020 NOVA Rapport 16/20 © OsloMet, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 2020 NOVA - Norwegian Social Research www.oslomet.no/om/nova Ungdata er en webbasert. portene som er utgitt årlig siden 2013 (se www. ungdata.no). Rapporten inneholder 23 kapitler som dekker mange av de mest sentrale områdene i ung-doms liv: foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd. I hvert kapittel trekker vi fram noen nøkkelindikatorer og analyserer forskjeller og lik Ungdata-undersøkelsen «Ung i Agder 2016» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Agder våren 2016. Undersøkelsen gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer i Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført på Sørlandet Datasett: Ungdata 2010-2015 Sammendrag. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Ungdata er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfel-tet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Helsedirektoratet finansierer en stor del av kostnadene ved Ungdata. Se www.ungdata.no for mer informasjon. Til-Trykk--Omslag-Ungdata-26-juli-2016.indd 1 26.07.2016 12:49:2

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.-7. trinn, og denne rapporten oppsummeres resultatene. Ett av de viktigste funnene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn forteller at de har det bra. Samtidig rapporterer noen få at de føler seg ensomme, trist, stresset eller har et dårlig selvbilde Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 - Fredrikstad kommune . READ. UNGDATA • Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale. spørreskjemaundersøkelser. • NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige. Ungdata-undersøkelsen i Eigersund 2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 8 - 10 • Klassetrinn: 8. - 10

UNGDATA • Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. • NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene. står for den praktiske gjennomføringen Ungdata-undersøkelsen i Flekkefjord 2013 . READ. FORELDRE OG VENNERDEFINISJONER:NorgeFlekkefjord• Fortrolig venn:Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har duminst én venn som du kan stole fullstendig på ogkan betro deg til om alt?Fortrolig venn9391• Fornøyd med vennene: Andel som svarer. Ungdata. Ungdata er en nasjonal spørreskjema-undersøkelse blant elever på ungdoms- og i videregående skole. 2013-2015 og 2016. Sentrale deler av spørreskjemaet har vært likt i hele perioden fra 2010-2017. Spørreskjemaet ble revidert før oppstart av undersøkelser i 2017,. 2013. Hovedbildet er at norsk ungdom framstår som nokså veltilpasset, aktiv og hjemmekjære. De aller fleste har det bra og trives hjemme, på skolen og med vennene sine. Ungdata er lokale ungdomsunders0kelser der ungdom over hele landet svarer en pa rekke identisk

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsen dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Vestfold og. Ungdata-undersøkelsen 2013. Presentasjon av resultatene fra Ungdomsundersøkelsen 2013 (PDF, 784 kB) Ungdomsundersøkelsen 2013 - nøkkeltall (PDF, 230 kB) Ungdomsundersøkelsen 2013 i Grimstad - kjønn (PDF, 466 kB) Ungdomsundersøkelsen 2013 i Grimstad - svarfordeling (PDF, 537 kB) Ungdomsundersøkelsen 2013 i Grimstad - klassetrinn (PDF. Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 10 - 12 • Klassetrinn: 8. - 10. klasse Antall: 778 • Svarprosent: 86 . Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk Fylkesstatistikk Ungdata 2011-2013 Nord-Trøndelag Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer . Rapporten gir en sammenstilling av resultater fra Ungdata-undersøkelser gjennomført i ti kommuner og ved seks videregående skoler i fylket. Undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet 2011-2013 Ungdata i 2013. Tallene fra 2013 sees i sammenheng med resultatene i fjorårets rapport. I tillegg presenteres noen resultater fra nær 15.000 ungdommer i første trinn (VGI) i videregående opplæring. Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungdomsgenerasjon å gjøre

Publikasjoner - Ungdata

(ungdomsskolen) Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Standardrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 10 - 12 • Klassetrinn: 8 Ungdata er et tilbud til alle norske kommuner og fylkeskommuner om å gjennomføre spørreundersøkelser blant elever på ungdomsskolen og videregående skole. Undersøkelsen dekker de fleste områder i ungdoms liv, som forhold til foreldre og venner, fritidsaktiviteter, skole, livskvalitet, helse, rus og kriminalitet Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom

 1. dre alkoholbruk og økt trivsel. Sola er en blant 21 Rogalandskommuner som har gjennomført Ungdata 2013 under veiledning av Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter. Funnene viser økt trivsel og foreldreinvolvering og gjensidig tillit mellom foreldre og barn
 2. Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking. Det er eit spørjeskjemabasert verktøy som inneheld spørsmål og tema knytta til familie, vennskap, skule, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og fritid. Undersøkinga vert gjennomført elektronisk og i skuletida i ungdomsskular og vidaregåande skular i mange kommunar
 3. (ungdomsskolen) Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 10 - 12 • Klassetrinn: 8. - 10

Foto: Ungdata 2013 Ungdommene oppgir særlig typiske symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting». Mange oppgir også at de har søvnproblemer gjennomførte Ungdata våren 2013. Resultatene fra denne undersøkelsen trekkes inn så langt det lar seg gjøre. Spørrebatteriet er revidert mellom 2013 og 2014, så det er noen spørsmål hvor det ikke lar seg gjøre å sammenligne Ål med de øvrige kommunene. I undersøkelser kan det skje at ungdommer ikke gir oppriktige svar eller tuller me Ungdata 2010-2018. Her finner du resultater fra din kommune >> gå til ungdata.no (tall legges ut 3 mnd etter at undersøkelsen er gjennomført) Kontakt oss. post@forebygging.no . Om forebygging.no / skole. forebygging.no /skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen

Spørreskjemaet var likt i alle undersøkelser i periodene 2010-2012, 2013-2015 og 2016. Sentrale deler av spørreskjemaet har vært likt i hele perioden fra 2010-2016. NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, og har ansvar for gjennomføringen av undersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet Psykisk helse hos barnehagebarn. I studien «Tidlig Trygg i Trondheim» ble forekomsten av psykiske lidelser hos barnehagebarn undersøkt gjennom intervjuer med 1000 barn (Wichstrøm et al., 2012). 7,1 % av barna i fireårsalderen ble klassifisert med psykisk lidelse. 1,5 % av barna ble diagnostisert med en angstlidelse, og 2 % med en depresjonslidelse Årets rapport er en oppdatering av de to nasjonale rapportene fra Ungdata utgitt i 2013 og 2014. I all hovedsak bekrefter årets rapport det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. I Norge har vi en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær.. Ungdata 2016 Nasjonale resultater Denne rapporten er en oppdatering av de nasjonale Ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013. Det primære siktemålet er å gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder og hvor mange som driver med forskjellige typer aktiviteter Ungdata gjennomføres hvert tredje år (2013, 2016 og 2019). Som følge av tilpasninger ved overgang til Innlandet fylke, vil det bli ny undersøkelse i 2020, og så i 2023. Publisert av Gro Li Sletvold. Publisert 13.06.2019 10:02

Leirfjord har gjennomført ungdata undersøkelsen I 2013, 2016 og 2019. Resultatene blir blant annet brukt til kommuneplanlegging. Ungdata i Leirfjord: 2019; 2016; 2013; Informasjon om Ungdata og resultater fra andre kommuner og fylker finner du på Ungdata. Relaterte artikler. Fysikalsk behandling rapporter fra Ungdata utgitt i 2013 og 2014. I all hovedsak bekrefter årets rapport det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. Vi har en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, samtidig som det fortsatt er mange unge som opplever bekymringer og stress i hverdagen. Ungdoms psykiske helse er viet mye oppmerksom Ungdata 2019 Vennesla kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Hva driver ungdom med? Hvordan har de det Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp Sammenligning med resultater fra 2011-2013 Ungdata er også gjennomført i mange kommuner og videregående skoler overfor omtrent 5000 ungdommer i årene 2011-2013. Denne rapporten sammenligner ikke resultater den gang med resultater i 2014-2015 av følgende årsak: Nært alle undersøkelser i 2011-2013 ble gjennomført i tidsrommet september og u

Ungdata. Nasjonale resultater 2013 - COR

Ungdata-undersøkelsen i Flekkefjord 2013

 1. I 2019 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Gjerstad kommune blant elever i 8.-10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016. Nytt i år er at det også gjennomføres Ungdata junior-undersøkelse blant elever i 5.-7. klasse på barneskolene
 2. Ungdata-resultatene i Vestfold og nasjonale tall viser at det dersøkelsen i Vestfold 2015 kan gi noen indika-sjoner fra 18 år og oppover Her finner du resulatet på Ungdata-undersøkelsen i Lillesand i 2013. Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser 4 - Hva sier Ungdata?, Anders Bakken, NOVA.
 3. Ungdata- undersøkelsen 2019. I 2019 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Tvedestrand kommune blant elever i 8.-10. klasse samt elever i 1.-3.klasse ved videregående skole. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016
 4. Unge slit med press, stress og angst. Og mange av dei får ein diagnose. Har normale plager blitt til sjukdom? Eller er diagnosen til hjelp? Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim
 5. Ungdata 2019 viser forskjeller mellom kommunene i Nordland på indikatorene som er lagt frem til nå i dag. - Drøft mulige årsaker til variasjonene. - Gi eksempler på arbeid/tiltak som har gitt positive endringer lokalt. Intro: Hovedfunnet i Ungdata 2019, er at de aller fleste ungdommene i Norge har det bra. De er godt fornøy
 6. Utvalg 2013-2014 (N) Utvalg 2014 (N) Lier 796 796 Kostragruppe 13 26935 3739 Andre kommuner 38209 1260 Total 65958 5795 Tabell 1.1 viser antall elever som inngår i utvalget. Sammenligningsgrunnlaget er i utgangspunktet elever i andre kommune som har gjennomført Ungdata i 2013 og 2014. I kommunene fr
Narkotikabruk i Norge - FHI

Individdata - Datasett : Ungdata, 2013 — Nesstar Metadata

Ungdata er et standardisert system for lokale spørreundersøkelser. Elevene på de videregående skolene i Buskerud skal svare på spørsmål om ulike sider ved livet sitt, som forholdet til foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse, trivsel og rus og risikoatferd Ungdata 2016. Elevene på Åssiden vgs skal i 2016 for første gang delta i den nasjonale Ungdata-undersøkelsen Våren 2017 skal alle kommuner i Vestfold gjennomføre en ny Ungdata undersøkelse. Første gang fylket gjennomførte undersøkelsen var i 2013 og Vestfold blir det første fylket i landet som gjennomfører Ungdata for andre gang. Elever fra alle trinn på ungdomskolene og fra 1.trinn i videregående opplæring skal svare på Ungdata. Ungdata logo Våren 2013 ble Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant alle elever i videregående skole i Nordland. Den 1. oktober ble hovedfunn fra undersøkelsen presentert for rektorene ved de videregående skolene. Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om ungdoms helse,.

Ungdata-undersøkelsen i Rennesøy 2013 - yumpu

Ung i Vestfold 2017 | KoRus – SørRøyk og snus - faktaark med statistikk - FHI

Ungdata 2020. Nasjonale resultater - Tidlig Innsat

• Ungdata.no & nasjonale rapporter (Bakken 2013 til 2019) PATRICK LIE ANDERSEN UNGDOMSSEKSJONEN -NOVA -PALIAN@OSLOMET.NO Fritidsklubb. Hovedspørsmålene i notatet PATRICK LIE ANDERSEN UNGDOMSSEKSJONEN -NOVA -PALIAN@OSLOMET.NO 1. Hvilken rolle tillegges fritidsklubbene som politis Fra Ungdata har vi også data om symptomer på angst og depresjon (NOVA, 2017). Forekomsttall for psykiske lidelser kommer fra to norske befolkningsbaserte studier som har kartlagt diagnoser hos barn ved hjelp av kliniske intervjuer, «Barn i Bergen» (Heiervang, 2007) og «Tidlig trygg i Trondheim» (Wichstrøm, 2012) Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Svarfordeling (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 46 - 51 • Klassetrinn: 8. - 10 I mai 2013 deltok alle kommunene i Vestfold i Ungdata-undersøkelsen, en webbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomsskoler og videregående skole. Ungdata gir informasjon om et bredt spekter av forhold ved livene til ungdom, og omhandler temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, atferdsproblemer og rus

Ungdata 2017. Nasjonale resultater - Tidlig Innsat

 1. Ungdata 2013 Tiltak: - Kosthold - Fysisk aktivitet Ungdata 2014 33% 33% 34% 13% 32% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sjeldnere enn 1-2 ganger i måneden 1-2 ganger i uka Minst 3 ganger i uka Aktiviteter (idrettslag, helsestudio, egenhånd) 2013 2014 31% 32% 37% 19% 34% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Verken frokost eller lunsj Frokost eller lunsj.
 2. I Ungdata brukes et sett av spørsmål som har vært brukt i mange selvrapporteringsstudier for å fange opp psykiske helseplager (Hopkins Symptoms Checklist) (Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth & Covi, 1974).Ungdommene blir bedt om å oppgi hvor ofte de i løpet av den siste uka har vært plaget av følgende: «følt at alt er et slit», «hatt søvnproblemer», «følt deg ulykkelig.
 3. 2013 33,8 2014 30,8 2015 KILDE: UNGDATA MORTEN CHISTOPHER SOLEM / NRK NIENDE TRINN: Jentegjengen på Ajer ungdomsskole vil gjøre det bra på skolen. Mellom 2 og 3 timer daglig til lekser og skolearbeid uten skoletida er vanlig, otte i helgene også. Bak tra venstre: Hedda Celine Pedersen, Anna Tryii, Emma stallVik, Julie Neby, Thea Torgerhagen
 4. Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: • Tidspunkt: Uke 46 - 51 • Klassetrinn: 8
 5. Fylkesstatistikk Ungdata 2011/2013 Nord-Trøndelag . Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, men
 6. Ungdata-undersøkelsen i Namsos 2013 . Kort presentasjon av prosjektet . På oppdrag fra Namsos kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus - region Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår

Ungdata i Vestfold og Telemark KoRus - Sø

 1. resultat frå Ungdata 2013 (76 %). «Eg tenke at det er jo ingen grunn til at det skal bli endra i 2017» «Kunne ønske det var meir sosialt og fleire plassar å henge slik som i eit bysentrum» «Bl.a. pga idiotiske politikarar utan forståelse for konsekvensar» «Mange har andre vennar andre plassar som dei blir kjende med via sosiale.
 2. I Ungdata måles ikke mobbing direkte, men om ungdom opplever å bli plaget, truet eller frosset ut av andre unge på skolen eller i fritida. Ungdommene blir også spurt om de selv utsetter andre for slike handlinger. Den er en oppdatering av de nasjonale rapportene som er utgitt årlig siden 2013
 3. Det kommer fram i årets store ungdomsundersøkelse; Ungdata 2013. 80 prosent av ungdommene svarte. Undersøkelsen er også utført i den videregående skolen. Her kommer skolene i Nordland ut under ett og svarene samsvarer langt på vei det de yngste ungdommene sier: De har venner og liker vennene sine. De er fornøyd med foreldrene sine
 4. De fleste barn og unge i Norge har gode og nære relasjoner til familie og venner. De har både godt forhold til foreldrene, nære og fortrolige venner, og noen å være sammen med i fritiden. Likevel er det mange, særlig jenter, som opplever ensomhet
 5. Ungdata-undersøkelsen «Ung i Vestfold 2017» ble gjennom-ført på alle ungdomsskoler og videregående skoler (VG1) i alle kommuner i Vestfold våren 2017. Dette er andre gang vi i Vestfold gjennomfører Ungdata-undersøkelsen, første gang var i 2013. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold Fylkeskommune, kommunene i Vestfol
 6. Ungdata finner en økning fra 3 % i 2013 til 10 % i 2019. Å bruke hasj/marihuana må også ses i sammenheng med andre faktorer, som for eksempel det som gir status i vennemiljøet. Ungdata finner at «å drikke seg full» øker statusen i vennekretsen fra 8. ti
Søknad om fratrekk i fravær for skoleåret 2016/17 - Royken

Video: Anders Bakken - OsloMe

Workshop for Ungdata 2012. Samtlige 26 kommuner i Rogaland var i går invitert til en arbeidsøkt for å planlegge og gjennomføre ungdomsundersøkelser i 2013. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter var arrangør Ungdata 2019 - Nøkkeltalrapport vidaregåande skule (PDF, 2 MB) Ungdata 2016 - Nøkkeltal ungdomsskulen. Ungdata 2016 - Nøkkeltal vidaregåande skule . For resultat Ungdata undersøkinga på Bømlo 2013 gå her . For meir informasjon gå til Ungdata sine nettsider. Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 19.02.2020 Tilbake ; Tips ein. Ungdata 2017. Nasjonale resultater. Tilbake. Last ned. Bakken, Anders Rapporten oppdaterer de tidligere nasjonale ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013. Rapporten inneholder 23 kapitler som dekker mange av de mest sentrale områdene i ungdoms liv: foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse,. Vi vil vite hvordan det er å være ung i Gjesdal.I uke 9-10 skal ungdomsskoleelever i kommunen svare på den nasjonale ungdata undersøkelsen. UNGDATA ble sist gjennomført i Gjesdal i 2013

Figur 2.20b: Ungdata 2013- Helse og trivsel.. 25 Figur 2.21: Hvor fornøyd med ulike sider ved livet.. 26 Figur2.22a: Frafallsprosent vgs, kommuner i Buskerud.. 27 Figur 2.22b: Frafall videregående, landet, Buskerud og kommunene i Hallingdal. Skoleåret 2013/2014; Ungdata 2020. Gol vgs. gjennomfører undersøkelsen ungdata i 4. time mandag 16. mars. HVA ER UNGDATA? Lokale ungdomsundersøkelser for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har over 600 000 ungdommer i nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata I tidligere Fræna kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2015 og 2018. På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker. I tidligere Eide kommune ble det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013, 2016 og 2018 Ungdata-undersøkelser foregående år. Tallene gjengitt under merkelappen «Norge» i denne rapporten er basert på 219 kommunale undersøkelser gjennomført i tidsrommet 2010-2013. Tallene gjengitt under merkelappen «Nord-Trøndelag» i denne rapporten er basert på 10 kommunale undersøkelser gjennomført i tidsrommet 2011-2013: Vikna, Nærøy 2013; 2012; 2011; Ungdata Nore og Uvdal 2017. 29.05.2017. Alle kommunene i Buskerud har deltatt på Ungdataundersøkelsen. Mer informasjon om Ungdata og resultater fra undersøkelsen vil etter hvert bli å finne på www.ungdata.no. Resultatene blir lagt fram for elevene når før sommerferien og til foreldregruppen til høsten

Ungdata 2016 i Stavanger: Høy trivsel, lite rus Hele 22 000 ungdommer i Rogaland fra 24 kommuner deltar i den store folkehelseundersøkelsen i 2016. KoRus Stavanger samarbeider med Stavanger kommune og nær alle andre kommuner i Rogaland om årets Ungdata- undersøkelse Våren 2013 ble det foretatt en Ungdata- undersøkelse ved Røros skole og Røros videregående skole. Denne undersøkelsen gav interessant informasjon om ungdommenes helse og livsstil. I tiltaksplanen for unge som ble utarbeidet i 2015,. Ungdata 2019. RISØR KOMMUNE Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Svarprosent. RISØR KOMMUNE Ungdomsskolen 2013 2016 2019 Å være god på skolen 50 47 40 Å være flink i idrett 53 50 49 Å ha et bra utseende 49 53 53 Å være. Ungdata er et standardisert system for lokale spørreundersøkelser. Elevene skal svare på spørsmål om ulike sider ved livet sitt, som forholdet til foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse, trivsel og rus og risikoatferd. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekå Ungdata er i dag vurdert som beste løsning innenfor Folkehelselovens krav til oversikt over folkehelsesituasjonen blant ungdom. Styrkingen av Ungdata skal bidra til å senke terskelen for å gjennomføre slike undersøkelser i kommunene. Ungdata sin standardløsning tilbys derfor kostnadsfritt til kommunene

nale rapportene fra Ungdata utgitt i 2013 og 2014. I all hovedsak bekrefter årets rapport det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. Vi har en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, sam-tidig som det fortsatt er mange unge som opplever bekymringer og stress i hver-dagen. Ungdoms psykiske helse er vie 8.-10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Randaberg, er det viktig at så mange som mulig deltar. Her får du informasjon om: FORMÅL; HVA VI SPØR OM; HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA; STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRINGEN; FRIVILLIGHET OG PERSONVERN ; BEREDSKA Hvordan er det å være tenåring i Flesberg kommune? For å få mer og bedre kunnskap om våre ungdommers hverdagsliv og folkehelsesituasjon, vil elevene på ungdomstrinnet få tilbud om å delta i Ungdata-undersøkelsen 2017 I sommer kom den tredje Ungdata-rapporten fra Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), siden starten i 2010. Den viser at norsk ungdom stort sett har det bra, med et stort MEN: Siden 2010 har det vært en økning for jentene og en nedgang for guttene på depressive symptomer Forrige undersøkelse ble gjennomfør i 2013. Den neste ønsker avdelingen å gjennomføre i 2019. Den hittil siste ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mai 2016, resultatene fra denne finner du her: Ungdata skal primært gi en oversikt over ungdoms oppvekstsituasjon i Storfjord

150 forsøk på selvmord | Ringblad"Sanger om vennskap" - Nyheter - Åset SkolePPT - 2Fra ung ufør til føre var - Haugesund kommune
 • Samhällsnytt.
 • Hochbegabung kind testen lassen.
 • Vitis sieger.
 • Cain and abel windows 10.
 • Danskebåten stena line.
 • Wohnungen dortmund huckarde.
 • Ikt uib.
 • Unni lindell katten knut.
 • Godteri eventyr.
 • Kafe gjøvik.
 • Line jansrud 2018.
 • Aktuelle luftbilder deutschland kostenlos.
 • Halsa frikirke.
 • Liten trampoline trening.
 • Dortmund centrum adres.
 • Dance mania.
 • Droom iemand redden verdrinking.
 • Ford focus rs probefahrt.
 • Hvordan kle baby om sommeren.
 • Modalitet musikk.
 • Spectre meaning.
 • Odysseus bei den phäaken zusammenfassung.
 • Medisin mot sult.
 • Brand in bansin.
 • Donauwörth bahnhof.
 • Brezel zutaten bäckerei.
 • Fish test.
 • Psykoanalytisk psykoterapi.
 • Fahrrad spikes test.
 • Vet medisin.
 • Aftenposten tilbud.
 • Feuerwehr feldkirchen bei münchen.
 • Blumenstrauß bilder zum ausdrucken.
 • Straßenverkehrsamt heinsberg führerscheinstelle.
 • Ffh zehnerjagd seriennummern.
 • Alexandra andresen instagram.
 • Pusse sølv uten sølvpuss.
 • Aston martin finn.
 • Harry potter netshop.
 • Konkurranser for barn og voksne.
 • Behandlingshjelpemidler ullevål.