Home

Geometriske rekker

3 Uendelige geometriske rekker Geometrisk progresjon En geometrisk progresjon $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ er en tallfølge der hvert tall er et konstant multippel av det forrige, dvs $\frac{a_{n+1}}{a_n}=k$ Her ser vi på geometriske rekker (tallrekker) og sammenligner dem med geometriske tallfølger

Geometriske rekker - matematikk

Geometriske rekker er nyttige i mange sammenhenger. Eksempel: Medisin. En pasient skal ta smertestillende tabletter i ubestemt tid. Medikamentet er ikke skadelig så lenge det ikke er mer enn 150mg av stoffet i kroppen, og kroppen skiller ut 30% av stoffet hver dag Hvis |k|>1 derimot, da vil den geometriske rekken divergere. Dette er fordi et tall som er i absoluttverdi større enn 1 ganget med seg selv, vil bli større og større. Dermed vil S bare vokse og vokse i det uendelige. Da har vi altså et konvergenskrav for geometriske rekker. Rekken konvergerer hvis |k|<1. Hvis |k|<1 og v i har a Geometrisk rekke, uttrykk på formen \[a_1 + a_2 + a_3 + \dotsc + a_n + \dotsc\] hvor \(a_1 + a_2 + a_3 + \dots\) er tall med den egenskap at forholdet mellom hvert. R2 - Geometriske rekker I dette kapitlet lærer du hva en geometrisk rekke er for noe, og noen nyttige formler som brukes når man regner på geometriske rekker. I geometriske rekker er det viktig å identifisere om rekken konvergerer eller divergerer, før man går videre med oppgaven Vi skal se nærmere på aritmetiske og geometriske rekker. Til slutt skal vi se på uendelige rekker; kan vi summere uendelig mange tall og få et endelig tall tilbake? Svaret er ja, og slike rekker kalles konvergente. Et av de mest kjente uløste problemene i matematikken angår nullpunktene til funksjonen gitt ved den uendelige rekken

Den geometriske rekken er rekken 1 + ½ + 1 / 4 + 1 / 8 + Den er konvergent med sum 2. Hvis a n = 0 for alle n større enn et bestemt tall, sier vi at rekken er endelig, ellers er den uendelig. Uendelige rekker spiller en stor rolle i matematikken fordi mange viktige konstanter og funksjoner kan skrives som summen av uendelige rekker av. Geometriske rekker Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Hva kan du om tallrekker? Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i. Definisjon: Uendelige rekker Gitt en følge av reelle tall \(a_1, a_2, \ldots\), kan vi definere den uendelige rekken \(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\) til å være grensen av delsummene \(\sum_{n=1}^{N} a_n\): \[ \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} a_n. \] Å jobbe med rekker er svært vanskelig uten teoremene som følger under. . Bevisene benytter seg i all hovedsak av. Bruker sumformelen for geometriske rekker: Jeg vet at dette løses ved å sette to grafer inn i et koordinatsystem og deretter regner ut p. Men finnes det noen alternativ måte? Takk for hjelpa! Brukbart svar (0) Svar #1 29. januar 2007 av ottem (Slettet) Tja.. du får jo en flott 19-gradslikning du kan tilnærme roten til da: maple.

summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske probleme 1 Følger og rekker Sinus S2 (2015) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidle

Matematikk for realfag - Geometriske rekker - NDL

 1. Geometriske rekker. 21. april 2019 av akseh - Nivå: Vgs Hvert år i 18 år setter foreldrene til Stine 8000 kr av barnetrygden på en konto helt i begynnelsen av året. Vi regner med en fast årsrente på 3,0 %. a) Hvor mye kommer til å stå.
 2. For rekker som ikke er geometriske, kan det være mer komplisert å avgjøre om de er konvergente eller ikke. Det må selvfølgelig være et krav at leddene nærmer seg null når vi går utover, men dette kravet i seg selv er ikke nok. I artikkelen om følger, eksempel 4,.
 3. En rekke er i matematikk en sum av ledd i en følge.En betegner rekken som henholdsvis endelig eller uendelig, avhengig av om antall ledd er endelig eller uendelig. Dersom en uendelig rekke har en endelig sum sies rekken å være konvergent, ellers er den divergent.. Rekker opptrer i mange områder av matematikk, og studiet av rekker er en viktig del av matematisk analys
 4. 8.6 Geometriske rekker OPPGAVE 8.60 a) 1 10 10 Gitt en geometrisk rekke med 1 , 2 og 10 2 1 1024 1 1 1 1023 2 1 1 a k n s b) 1 10 10 1 2 1 1 2 1024 1 3 22 Gitt en geometrisk rekke med 3 , og 10 1 1 1023 3 3 1,998 1 512 a k n s | c) 2 12 1 15 15 12 Gitt en geometrisk rekke med 10 , 12 og 15 1,2 10 1,2 1 14,41 10 10 720,4 1,2 1 0,2 a a a n
 5. . Konvergente og divergente rekker. Teori 3 0%. 04:52
 6. ♦ finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler ♦ avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka ♦ løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker

Geometriske rekker kan også benyttes i modeller der noe vokser eksponentielt Geometrisk progresjon. En geometrisk progresjon $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ er en tallfølge der hvert tall er et konstant multippel av det forrige, dvs $\frac{a_{n+1. Vi har altså en geometrisk rekke med a 1 = 20 og k = 2 Eleven skal finne kjennetegn for aritmetiske og geometriske rekker. Eleven skal beregne summen og grenseverdier av aritmetiske og geometriske rekker. Felles for disse oppleggene er at elevene skal finne frem til et matematisk uttrykk. De fleste starter med at elevene bygger figurer. Elevene vil besvare oppgavene på forskjellige måter

Videoen tar for seg definisjonen av geometriske rekker og hva summen av en slik rekke bli geometriske rekker, slik at du må finne kvotienten k, og bestemme hvilke x-verdier som gjør. at − 1 k 1. Vi forlater nå de geometriske rekkene, og går over til å se på potensrekker. Og disse rekkene. skal vi holde oss til i resten av kapitlet og i kap. 4. En enkel form for en potensrekke er gitt i. definisjon 3.1 - Følger, rekker og summer (inkludert aritmetiske rekker, geometriske rekker, uendelige rekker og konvergens) - Finansmatematikk (inkludert sparing, nåverdi, lån, annuiteter) - Integrasjon (kun for enkle polynom- og naturlige eksponentialfunksjoner) - Funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner) - Partielle deriverte Aritmetisk progresjon . En aritmetisk følge er en tallfølge, $\{a_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ ($\mathbb{N}=\{1,2,3,...\}$), slik at differansen mellom to påfølgende.

Geometrisk rekke - Wikipedi

 1. Rekker Konvergente geometriske rekker Konvergent geometrisk rekke : k 2 1;1 Uendelig , konvergent rekke : s = a 1 1 k Oppgave 8 Finn en rekursiv og en eksplisitt formel for ledd nummer n, og en formel for de n f˝rste leddene. Finn summen av rekka dersom den er uendelig. 1) 4 + 2 + 1 + :::+
 2. 17.2 Rekker 291 KB Last ned; 17.3 Aritmetiske følger 133 KB Last ned; 17.4 Aritmetiske rekker 199 KB Last ned; 17.5 Geometriske følger 153 KB Last ned; 17.6 Geometriske rekker 204 KB Last ned; 17.7 Uendelige rekker 245 KB Last ned; 17.8 Geometriske rekker med variable kvotienter 282 KB Last ne
 3. Fraktaler, geometriske rekker, uendelighet. Fraktaler er matematiske objekter som ikke bare er vakre å se på, men som også skaper interesse og motivasjon hos elevene som jobber med dem. Å jobbe med fraktaler gir muligheter til å utvikle ideer fra blant annet algebra og geometri og se sammenheng mellom dem
 4. ner om at et generelt tall i en slik tallfølge er gitt ved. a i = a 1 · k i−1 , i = 1, 2, . . . , n. Fra en geometrisk tallfølge kan vi danne den geometriske rekken. S n = a 1 + a 2.
 5. Viser blant annet sumformel for geometriske rekker. How to make white bread WITH ALL PURPOSE FLOUR | TRADITIONAL white bread recipe | BEST BREAD RECIPE - Duration: 10:41. Villa Cocina Recommended.
 6. ger til andre funksjoner. Geometriske rekker kan også benyttes i modeller der noe vokser eksponentielt
 7. Geometriske rekker. La a 0;r6= 0 . Rekken P 1 k=0 a 0r ker en geometrisk ekker med kvotient r, og for geometriske rekker er spørsmålet om konvergens eller divergens enkelt: Rekken P 1 k=1 a 0r k konvergerer dersom jrj<1 og divergerer dersom jrj 1. Hvis rekken konvergerer er summen gitt ved s= a 0 1 r: Date : 8. mars, 2016.

Hva er en geometrisk rekke? - EnkelEksame

 1. Følger og rekker. På denne siden finner du videoer tallfølger og rekker. Videoen under er en prlog til temaet. Videoen under ser på geometriske følger og rekker. Videoen under viser hvordan vi kan bruke glidelåsmetoden for å finne det generelle leddet for enkelte typer rekker.
 2. [Løst] Algebra, geometriske rekker Logg inn for å følge dette . Følgere 0 [Løst] Algebra, geometriske rekker. Av avp, 9. januar 2014 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet
 3. sekvens, geometriske, rekker, sikt, eksempel, første periode, summen av begreper, vanlige ratio, Geometriske rekker - eksempel In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school

Geometriske rekker og nåverdiberegninger. Funksjoner av flere variabler: Partielt deriverte, differensiering, optimering med og uten bibetingelser. Lineær algebra: Lineære ligningssystemer, inverse matriser, determinanter - Følger, rekker og summer (inkludert aritmetiske rekker, geometriske rekker, uendelige rekker og konvergens) - Finansmatematikk (inkludert sparing, nåverdi, lån, annuiteter) - Integrasjon (kun for enkle polynom- og naturlige eksponentialfunksjoner) - Funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner) - Partielle deriverte Get the latest news from Matric. Subscribe to our newsletter Subscribe. MatRIC Centre for Research, innovation and Coordination of Mathematics Teachin

Figurtall, følger og rekker – Tårn | Matematikksenteret

forstår korleis ein brukar geometriske rekker og veit kva elastisitetar tyder. forstår optimeringsproblem for funksjonar av fleire variablar og maksimering og minimering med sidevilkår (Lagranges metode). Ferdigheiter . Studenten. kan nytta elementær algebra med likningar og funksjonar av éin variabel, inklusive eksponensialfunksjonar og. Leksjonen handler om uendelige geometriske rekker. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus 17.6 Geometriske rekker Oppgave 17.60 a) 1 10 10 Gitt en geometrisk rekke med 1 , 2 og 10 2 1 1024 1 1 1 1023 21 1 ak n s b) 1 10 10 1 2 1 1 2 1024 1 3 22 Gitt en geometrisk rekke med 3 , og 10 1 1 1023 3 3 1,998 1 512 ak n s c) 2 12 1 15 15 1 geometriske figurer. Bruk statistikk-skjema for å holde orden på hvor mange av hver form de har funnet. Hvor mange (like / ulike) form finner du før tiden går ut? Bruk Eksempelbilder av geometriske figurer i 2D og 3D Benytt statistikkskjema fra vedlegg. Tusj, klistremerker eller annet til å markere i skjema. Timeglass, stoppeklokk Rekker eller tallfølger er en rekke med tall. Tallfølgen kan være endelig med en avslutning av rekken, eller uendelig uten slutt. Neste tall i rekken er resultat av samme regneoperasjon utført på det forrige tallet i rekken. Man kan summere, substrahere, dividere eller multiplisere tallene i en tallrekke. Hvis tallene i rekken blir summert kan rekken ende i en endelig sum, dvs. rekken.

geometriske rekker i forbindelse med lån. I video R2-115 tar vi litt om betingelser for at en geometrisk rekke skal være konvergent. Konvergente geometriske rekker. Video R2-110 tar for seg aritmetiske følger og rekker. I video R2-112 ser vi at ved sparing får vi bruk fo Det finnes rekker med mer spesielle egenskaper enn andre. En av de viktigste typene av uendelige rekker er geometriske rekker. Dette er rekker som kjennetegnes ved at forholdet mellom to p˚afølgende ledd er konstant, dvs, rekker av typen a+ak+ak2 +ak3 +ak4 +... for reelle tall a og k. Denne rekka kalles en geometrisk rekke med startverdi a. GEOMETRISKE FIGURER FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. - 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til geometriske figurer G - 2 2 Grunnleggende om geometriske figurer G - 3 3 dimensjonale figurer1- G - 4 3a Punkt G - Potensrekker: Geometriske rekker, Taylorrekker. Binomiske rekker og rekker for eksponential- og trigonometriske funksjoner. Derivasjon og integrasjon av rekker. Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, klassifisering av stasjonære punkter. Logikk: Påstander, argumenter, grunnleggende bevisteori Aritmetiske og geometriske rekker. Finansmatematikk. Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer med flere variabler med og uten bibetingelser. Grunnleggende integralregning. Statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger

Tallfølger/rekker kan være endelige eller uendelige. (De over er uendelige, markert med.) I skoleverket har læreplaner alltid konsentrert seg om to hovedtyper av følger/rekker: Aritmetiske og geometriske. Dette skyldes antagelig at disse typene gir enklest regning, ikke at de er de eneste interessante tilfellene Matematikk S2 Algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidle summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer; regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter,.

geometrisk rekke - Store norske leksiko

Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium Geometriske mønstre er ofte grafiske. Det er altså først og fremst geometriske mønstre som er i vinden nå, men geometriske mønstre kan være grafisk fremstilt. Grafisk henviser til en utførelse av et mønster, mens geometrisk henviser til en oppbygging av et mønster. - Et hvert mønster kan utføres grafisk Geometriske rekker har et stort bruksområde, både i matematikk og i andre fagområder. Rekkene brukes blant annet for å beregne tilnærminger til andre funksjoner. Geometriske rekker kan også benyttes i modeller der noe vokser eksponentielt Vi tegner Angry Birds og snakker om geometriske former benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk; skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner; kunne regne på funksoner med flere variabler; metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode; Undervisnings- og læringsformer. Omvendt unvervisning

Mattevideo Mattevideo - geometrisk rekke fra matematikk R

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: Kunnskap Studenten. har teoretiske kunnskaper i elementær algebra, algebraiske operasjoner, analyse av ulike type funksjoner, algebraiske og geometriske rekker, finansmatematikk, derivasjon og integralregning på det nivå som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsutbyttene i emnet og kunne knytte matematikkunnskapen til. Rekker - forelesningsnotat i Diskret matematikk 2019 4 Geometriske rekker Gitt den geometriske rekken: 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + + 384 Tallene kan skrives so

Følger og rekker - Matematikk

Figurtall, følger og rekker - Ramme | Matematikksenteret

rekke - matematikk - Store norske leksiko

Matematikk for realfag - Aritmetiske rekker - NDL

Følger og rekker - wiki

Emnet inneholder teori om funksjoner av en og flere variabler og anvendelse av geometriske rekker på økonomiske problemstillinger. Innholdet er: Algebra og likningsløsning, maksimum og minimum for funksjoner av en variabel, partiellderivering, lokale maksimum og minimum for funksjoner av to variabler, maksimum og minimum under bibetingelse og enkel integrasjon Eksamensoppgaver S2 Rekker Anja Lyng Bækken Fra vår 2009 til høst 2017 3 Oppgave 5 (4 poeng) Tallet x 0,555 består av uendelig mange 5-tall etter komma. a) Forklar at vi kan se på dette tallet som summen av den uendelige geometriske rekken 23 5 5 5 10 10 10 . Bruk dette til å skrive x som en brøk. Tallet x kan skrives som 23 0,55

Geometrisk rekke - Matematikk - Skolediskusjon

analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker; løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverd Mitt dashbord; Moduler; Uke 9 - Følger og rekker - Kap. 6; Geometriske følger og rekker, (18 min. Mitt dashbord; Moduler; Uke 7 - Følger og rekker - Kap. 6; Geometriske følger og rekker, (18 min.

Geometriske rekker Om du sparer 10 000 per år i ti år med 5% rente vil det etter siste innbetaling stå (a = 10000, n = 10, og k = 1,05) S n = 10000 9 å i=0 (1,05)i = 10000 1 1.0510 1 1.05 = 125780 KAB (Økonomisk Institutt) Oppsummering May 6, 2013 24 / 2 Note: In order to confirm the bank transfer, you will need to upload a receipt or take a screenshot of your transfer within 1 day from your payment date Rekker og tallfølger. Deler av disse er også å finne i et kompendium (introduksjon til rekker, samt aritmetiske og geometriske rekker). Du finner disse her: Tallfølger og rekker. Videre i listen finner du videoer om rekkeutvikling og Taylorrekker Videoløsning av oppgaver om rekker Jeg har laget et sett med oppgaver om rekker. Dette er oppgaver om aritmetiske og geometriske rekker, samt oppgaver der en må bruke glidelåsmetoden. Oppgavene finner du her. Oppgave 11; Oppgave 12; Oppgave 1 Aritmetiske og geometriske følger. Rekker. Aritmetiske og geometriske rekker. Uendelig geometriske rekker og konvergens.Sannsynlighetsregning:.

Sinus R2: 8 Følger og rekker

 1. Alle endelige rekker gir en konkret sum. I det ikke-endelige tilfellet, altså med uendelig mange ledd, vil det variere om rekken har en konkret sum eller ikke. En rekke konvergerer dersom den har en definert, endelig sum for alle ledd, dvs: Følger og rekker som ikke konvergerer, kalles divergente. Rekken av de naturlige tallene er divergent. 4
 2. regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter og bestemme konvergensområdet Sannsynlighetsregning Studentene skal kunne: gjøre rede for begrepene grunnmengde, delmengde, komplementmengde, disjunkte mengder og den tomme mengd
 3. Tallfølger og rekker - Andre lenkesamlinger: D: B: Rekker 2MZ, 3MX: Endelige aritmetiske og geometriske rekker. Uendelige geometriske rekker med konstante kvotienter. Bruke rekker til å utforske geometriske forhold og mønstre og til å løse praktiske problemer f.eks. sparing og avbetalingskjøp : Malakoff Vg
 4. Kjennetegn på måloppnåelse i Matematikk S2 Rekker Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler avgjøre om en uendelig geometrisk rekke..

Sinus S2: 1 Følger og rekker

Geometriske tallrekker. Innleggsforfatter Av Eirin Grinde Pedersen; Publiseringsdato desember 20, 2016; En endelig eller uendelig rekke av tall der forholdet mellom et tall og det forrige tallet alltid er like stort. Tallene kalles elementer. Forholdet betegnes k. Se også serie Geometriske rekker. 12:42. 08-Følger og rekker. Følger og rekker. 7:12. 07-Trigonometri. Eksakte verdier. Explains how the exact values sine, cosine and tangent of 'special' angles can be obtained. 7:24. 07-Trigonometri. Trigonometr Aritmetiske Rekker Formel; Aritmetiske Rekker Formler; Aritmetiske Rekker Oppgaver; Aritmetiske Og Geometriske Rekker; Summen Av Aritmetiske Rekker; Aritmetiske Følger Og Rekker; Aritmetiske Rekker Sum; Vejle Fredericia; När Ska Vinterdäcken Bytas; 年寄りの冷や水; Werribee Pacific; Trasig Sena I Foten; Shl Matcher På Tv; Mario.

Geometriske rekker - Matematikk - Skolediskusjon

- regne med aritmetiske og geometriske følger og rekker - grunnleggende sannsynlighetsregning Innhold. Trigonometri i radianer: Sinus-, cosinus- og tangensfunksjonen. Amplitude, periode og fase. Trigonometriske likninger og ulikheter. Derivasjon og funksjonsdrøfting Analyse av aritmetiske og geometriske rekker, konvergens og sum av geometriske rekker. Analyse og utrekningar innan finansmatematikk, inkludert annuitetar, nedbetaling av lån, oppsparingsannuitetar og noverdi. Innføring i grunnleggande integralrekning, både bestemt og ubestemt integral, for dei einvariabel funksjonstypane som inngår i kurset

Realfag » Steinerskolen i Moss

Rekker - nkhansen.co

 1. 92 - 102 Geometriske rekker Tast c6e·1 dersom du ikke vil lagre ulagret dokument. Tast c61.dersom du ikke får noen beskjed. Eksempel 5 Alternativ 1: Tast inn uttrykket for summen av den geometriske rekka og avslutt med ·. Alternativ 2: Bruk finansløseren. Tast b3C. Skriv inn de aktuelle verdiene i feltene som figuren til høyre viser
 2. SimReal: MatRIC-TV - PreCalculus - 08 - F lger og rekker [MatRIC-TV 08] F lger og rekker Aritmetiske rekker Geometriske rekker.
 3. Rekker og folder lock; Rekker og foelgner full; Følger; Rekker; De legger redaktøransvaret over på frivillige eller lavtlønnede moderatorer. Wikipedia opplyste at de ikke hadde fått beskjed om tiltaket fra Youtube på forhånd. Selv Facebook kobler av Facebook, verdens største sosiale nettverk, er intet unntak
 4. Kandidaten skal kunne analysere aritmetiske og geometriske rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis sparing og lån. Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og gjennomføre implisitt derivasjon der dette er nødvendig
 5. Algebra: Aritmetiske og geometriske rekker samt praktiske problemstillinger knyttet til disse, typisk er serielån, annuitetslån, sparing, nåverdier og avbetaling. Polynomdivisjon, faktorisering og løsning av tredjegradslikninger, likningsett med tre ukjente, logaritme- og eksponentiallikninger

Skjønne forskjellen på aritmetiske og geometriske rekker. Kjenne til hva som menes med konvergens. Kjenne til forskjellen på annuitetslån og serielån. Kjennskap til sparing med ett og flere innskudd. Forstå hva som menes med nåverdi og sluttverdi. Kjenne til pengenes tidsverdi. Kjennskap til integrasjonsreglene, og anvendelse av integralet Konvergente geometriske rekker Video R2-110 tar for seg aritmetiske følger og rekker. I video R2-112 ser vi at ved sparing får vi bruk for geometriske rekker. I video R2-114 tar vi de første betraktninger om konvergens og geometriske rekker. Konvergente geometriske rekker I video R2-116 lærer vi å finne konvergensområdet for en geometrisk. geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke de MAtematikk S2, VG3: finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler. Forslag til læringsmål. Elevene kan forklare hensikten med og implementere for-løkker kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker; kan løse problemer innenfor finansmatematikk herunder annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi; kan anvende elementær og grunnleggende integralregnin

Rekke (matematikk) - Wikipedi

Matematikk R2 Uendelige geometriske rekkerGeometriske figurerMatematikk for realfag - Algebra - NDLAFraktaler | Matematikksenteret

8.6 Geometriske rekker - Cappelen Dam

Optimal videolæring Konvergente geometriske rekker S

Analyse av aritmetiske og geometriske rekker, konvergens og sum av geometriske rekker. Analyse og utrekningar innan finansmatematikk, inkludert annuitetar, nedbetaling av lån, oppsparingsannuitetar og noverdi. Innføring i grunnleggande integralrekning for dei einvariabel funksjonstypane som inngår i kurset Educreations is a community where anyone can teach what they know and learn what they don't. Our software turns any iPad or web browser into a recordable, interactive whiteboard, making it easy for teachers and experts to create engaging video lessons and share them on the web. Students can replay these lessons any time, any place, on any connected device HiMoldeX - åpen kursplattform Hvem som helst, når som helst, hvor som hels Analysere konvergens av uendelige geometriske rekker, finne summen av slike konvergente rekker. Løse problemer innen finansmatematikk: Annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi. Integralregning Kunne anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Sinus S2: 1 (eldre versjon) Rekker

Tallmønstre representert ved rekker. Alderstrinn 12+ Kjøp. Quick view. Lukk. getSmart Formelomgjøring. kr 132.00 eks. mva. Denne kortstokken tar for seg omgjøring av geometriske formler på grunnskolenivå. I tillegg blir spillerne øvd i å koble geometriske formler til riktig geometrisk figur Gravfeltene rommer eller har rommet rammegraver, hvert felt med 6 - 7 dobbeltrekker og med smale veger mellom, på mange av feltene er rammene fjernet og arealet er gjort om til gressplen. Et parti med urnegraver nærmest seremonibygningen er anlagt i geometriske mønster, et annet i rekker og med små naturstein som gravminner i plen finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler; avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka; løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker Det geometriske mønsteret med sirkelpar i rekker som fanger blikket ditt og fengsler deg. De naturlige sjatteringene gjør den enkel å plassere i alle settinger. Det perfekte valget under spisebordet, siden det er flatvevd. 104.480.5 8 Følger og rekker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 8.1 Tallfølge

Finne ki en geometrisk rekke - en geometrisk tallfølge er

Til slutt snakket jeg litt om rekker (9.2) der vi så spesielt på geometriske rekker. Mandag 19. august: Orienterte om kursinnhold, litteratur og pensum, og eksamen. Disse opplysningene vil dere også finne på hjemmesidene. finnes på hjemmesiden Utenfor Bergen sentrum, i det som kalles Paradis, har foreldre og tenåringer fått alt de kunne ønske seg. I det unike, geometriske bygget er familien ikke bare tett på naturen - her kan alle være samlet og fortsatt ha privatliv

PlakaterMattevideo Optimal videolæring | Avstand fra punkt tilArbeidskvinne | MELLOMBELS | Side 3Filformater og konvertering - Kunst og håndverk
 • Årskurs 1 svenska.
 • Landshut geisenhausen.
 • Gopro hero 6 recording time.
 • Kristtorn hekk.
 • Feil ved blodprøvetaking.
 • Leben mit down syndrom kind.
 • Dateisuche nach datum windows 10.
 • Kurosawa film ran.
 • Daktacort barn underlivet.
 • Elvira becker leimen.
 • Bmw modellbil.
 • Fifth element diva.
 • Andrzej zulawski jeune.
 • Opprinnelse bahai.
 • Leading light stavanger.
 • Putetrekk hotellpute.
 • Familiebudsjett mal.
 • Flertrinns sentrifugalpumpe.
 • Location f3 moselle jardin.
 • Gullfisk i akvarium.
 • Josh hutcherson movies list.
 • Najpiękniejsze słowa dla dziewczyny.
 • Autohaus dreher lindau öffnungszeiten.
 • Spectre meaning.
 • Pole dance lillestrøm.
 • Altevatn fiskearter.
 • Www.schwaebisch hall.de/mein konto wohnungsbauprämie.
 • Folkeeventyr wikipedia.
 • Hvor står il tempo gigante.
 • Kapitolmuseene.
 • Sektor nrw.
 • Private vindmøller i norge.
 • Parkering popsenteret.
 • Google app itunes.
 • Roots 2018.
 • Taco oslo.
 • Tysk jaktterrier valper til salgs.
 • Morbus recklinghausen bei kindern.
 • Tiermasken zum ausdrucken.
 • Angre bud på netthandelen.
 • Rothorn zermatt.