Home

Sammendrag definisjon

Å skrive sammendrag er lurt fordi det: hjelper deg med å trekke ut det viktigste i (essensen av) en tekst gir bedre leseferdigheter og øker leseforståelse sammendrag n (bokmål/riksmål) En kort beskrivelse av det viktigste innholdet i et dokument, en bok, et foredrag o.l. samlede resultater etter flere deløvelser; Andre former . samandrag (nynorsk) Etymologi . Av sammen + drag. Grammatik Sammendrag . Hva er et sosialt system? En vanlig definisjon på et sosialt system er at det består av et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre. Sosial struktur. Alle sosiale systemer er sammensatt på en bestemt måte - de har en sosial struktur

Hva er et sammendrag? Språk for studier og arbei

 1. ner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil
 2. Definisjoner - Sammendrag Språk, tekst og matematikk. Sammendrag av viktige definisjoner, norsk. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Språk, tekst og matematikk (BLH2100) Opplastet av. Silje Lauritsen. Studieår. 2018/201
 3. Sammendrag kapittel 12. Goder. Vi kan definere goder som noe som vi ønsker å oppnå eller få, Makt er et begrep det er vanskelig å gi en presis og entydig definisjon av. Ifølge sosiologen Max Weber har en aktør makt over andre når aktøren kan få dem til å gjøre som en selv vil,.

Å skrive sammendrag 16. august 2013 | Print ut. Systematisk opplæring i skriving av sammendrag har vist seg å ha effekt på både lese- og skriveferdighetene til elevene. Å skrive sammendrag av en tekst man har lest er en fin måte å synliggjøre kunnskap på, men forskning viser også at det bidrar til at elevene utvikler seg som skrivere Sammendrag av boken Psykologi 1. Forsiden. En definisjon er: Holdninger er innlært adferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting og hendelser. Noen holdninger knyttet til religiøse, politiske, filosofiske eller nasjonale spørsmål, betyr ganske mye for oss og er ganske uforanderlige over tid Definisjon. De sammendrag er en forkortet versjon av en tekst som bare inneholder hovedpoengene. De konklusjon er slutten eller slutten av et kapittel eller en tekst. Hensikt. Hovedformålet med a sammendrag er å oppsummere hovedpoengene. Formålet med a konklusjon er å konkludere teksten jevnt Sammendrag kapittel 6. Kulturbegrepet kan defineres på ulike måter. En definisjon av begrepet er at kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i en noe forandret form, fra generasjon til generasjon

Definisjon på ledelse: Ledelse er et målformulerende, problemløsende og kommunikasjonsskapende samspill mellom mennesker. I denne definisjonen ligger det et dynamisk perspektiv. Ledelse er en prosess som finner sted over tiden. Det er en gjennomføring av en aktivitet. Fra definisjonen kan vi trekke fram tre grunnleggende prosesser Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av. Sammendrag «Karens Jul» handler om ei ung kvinne, Karen, som i juletida fryser ihjel med spedbarnet sitt i et lite trehus som står på havna i Kristiania (i dag Oslo). Her har hun havna fordi hun har mista stillinga si hos ei kvinne som heter Madam Olsen En folkefiende er et skuespill i fem akter av Henrik Ibsen, utgitt i 1882. Etter suksessen med Et dukkehjem fikk Ibsen mye mer motstand for det skandaleombruste Gengangere fra 1881. Denne motstanden gjorde at Ibsen allerede året etter hadde klart En folkefiende om doktor Stockmann - en glad samfunnsreformator som blir forsøkt presset i kne av sine politiske motstandere og av det som den. Meta-analyser og systematiske oversiktsartikler kan inneholde inntil 4000 ord, inkludert tittel, strukturert sammendrag (inntil 200 ord), adresser, minibiografier, referanser, hovedfunn og figur-/tabelltekster. Detaljert beskrivelse av søkestrengen kan etter avtale med redaksjonen publiseres kun i Tidsskriftets nettversjon av artikkelen

Sammendrag kapittel 1. 1 To fag om samfunnet: sosiologi og sosialantropologi. Sosiologi og sosialantropologi er samfunnsfag som kan hjelpe deg til å forstå mer av det du ser rundt deg. Fagene tar opp temaer som blant annet handler om hverdagen din Sammendrag. Definisjon:CHARGE er et akronym for en rekke assosierte misdannelser.Det er ingen kjent årsak og genetikken er ikke fullstendig kartlagt; Forekomst:Gode tall på forekomst mangler, nordamerikanske data angir 1 pr. 10 000 levendefødte Symptomer:Diagnosen stilles ofte tidlig på bakgrunn av respirasjonsproblemer i nyfødtperioden som skyldes koanalatres Treningsledelse - MAKVISE | Sammendrag Ordet står for prinsippene motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering. Sammendraget forklarer hva disse prinsippene betyr for treningsledelse Definisjon Perifer karsykdom (claudicatio intermittens) er utpreget aldersbetinget og en ikke uvanlig sykdom etter ca. 65-årsalderen. Claudicatio innebærer smerter i muskulaturen i beina ved anstrengelse, f.eks. gange, med symptomfrihet etter kort hvile, vanligvis noen minutter. Prevalensen, det vil si forekomsten i befolk Ordet defineres som innholdet i en dramatisk tekst slik det sammenfattes i et kort, kronologisk sammendrag. Ordet fabel kan benyttes i omtalen av alle fiksjonstekster, men fabel benyttes i dag hovedsakelig i mer restriktiv utgave som en kort fortelling med en satirisk eller moralistisk handling, ofte i form av allegorier , og ofte i form av et personifisert dyr i hovedrollen

Folketrygden omfatter blant annet alderspensjon, uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, barnetrygd og offentlig legehjelp sammendrag oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Hvordan skrive tematiske avsnitt 13. august 2013 | Print ut. Elevene må få opplæring i hvordan de skal strukturere tekster på en formålstjenlig måte. Mange elever synes det er utfordrende å skape en god struktur på tekstene de skriver

Sammendrag. Definisjon:Dette er en gruppe sykdommer hvor forstyrrelser i nervecellens normale vandring (migrasjon) fra anleggsområdene i hjernen til det område hvor de skal utøve sin funksjon.Migrasjonsforstyrrelser er en gruppe tilstander som er fortsatt utilstrekkelig utforsket og forstått, og vanskelige å klassifisere SWOT-analyse er det vanligste analyseskjemaet eller den vanligste analysemetoden. Det er en skjematisk måte å analysere arbeidsbetingelsene på. Når analysen er avsluttet, skriver man et sammendrag av analysen, en situasjonsbeskrivelse, som tas inn i markedsplanen. SWOT er en forkortelse for de engelske ordene:

sammendrag - Wiktionar

Max Weber var en antipositivist, han mente at sosiologien måtte bruke andre metoder enn naturvitenskapen. For Weber var samfunnet bygd opp av individer som gjør meningsfulle handlinger. For å forstå sosiale fenomener må man ifølge Weber alltid forstå hva individene selv legger i handlingen Et sammendrag er en oversikt over materiale som vanligvis stikker til de rette fakta, unngår forfatterens meninger. Nøkkelen til å skrive et godt sammendrag er å ha en skikkelig organisasjon og en sterk forståelse av det opprinnelige materialet Sammendrag kapittel 4 . KAP. 4: DEMOKRATI . Demokrati - retten til medbestemmelse . Ifølge en FN-rapport er bare 82 av de rundt 200 statene i verden fullt demokratiske. De ikke-demokratiske landene omfatter 57 prosent av verdens befolkning. Diktatur 32 Sinus 2P > Potenser og tallsystemer sammendrag Definisjon av a0 For alle tall a ≠ 0 er a0 = 1 Definisjon av a-n For alle tall n og alle tall a ≠ 0 er a-n = 1 ___ an Regneregler for potenser For alle tall m og n er am · an = am + n an am = a n - m (a · b)n = an · bna b) n = an bn (am)n = am · ntall på standardfor

Sammendrag - Cappelen Dam

Altcoin Definisjon | htmc

Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Nyttig stoff til prøve Sammendrag. Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og reglar for praktisk kartlegging i felt Organisasjon Et sosial system som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål. En integrasjon av menneskelige, økonomiske og teknologiske ressurser som innenfor visse rammer arbeider mot et felles mål. Organisasjonsstruktur De formelle strukturene for oppgave- og autoritetsforhold som styrer hvordan menneskene skal samordne sine aktiviteter og ressurser. 3 . Sammendrag . Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred

sammendrag - definisjon - norsk bokmå

Samtidstekster. er i hovedsak skrevet de siste to tiårene. Lydfilene til hver tekst finner du til høyre på denne siden. Mapper og tekster med stjerne * finnes bare på nettsiden Definisjon av oppsummering i Online Dictionary. Betydningen av oppsummering. Norsk oversettelse av oppsummering. Oversettelser av oppsummering. oppsummering synonymer, oppsummering antonymer. Informasjon om oppsummering i gratis engelsk online ordbok og leksikon. oppsummering. Oversettelser. English: recapitulation, summary. Spanish / Español: resumen Organisasjonsteori og ledelse dokumentet er et komplett innhold av det du trenger til eksamen. Du kan forvente å finne definisjoner, eksempler og veiledning til illustrasjoner for å forklare teorien. Strukturen er delt opp i 7 oversiktlig steg: Step 1 - Læringsmål og definisjoner Steg 2 - De formelle sidene Steg 3 - De uformelle sidene [ § 3. Definisjoner . Kapittel 2. Kommunens ansvar (§§ 4 - 7) § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid § 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen § 6. Mål og planlegging § 7. Folkehelsetiltak . Kapittel 3. Miljørettet helsevern (§§ 8 - 19) § 8. Virkeområde og forskrifter § 9. Kommunens oppgaver og. SAMMENDRAG En definisjon og et forslag til liste over komponenter Arbeidsgruppen har valgt en eklektisk tilnærming, som kombinerer de forskjellige innfallsvinklene nevnt tidligere. Det finnes ingen allment akseptert definisjon av livskvalitet. For vårt formål har vi valgt denne definisjonen, på bakgrunn av de fire tilnærmingene o

Definisjoner - Sammendrag Språk, tekst og matematikk - StuDoc

 1. En forretningsidé forteller hvordan vi skal realisere visjonen. Forretningsideen er de forretningsmulighetene som man finner frem til ut fra markedsbehov, kunder, produkter og konkurransefortrinn
 2. Sammendrag Publisert 03.03.2017 Oppdatert 13.02.2018 Hensikten med luftkvalitetskriteriene er å forebygge helseskader av luftforurensning
 3. Sammendrag Kapittel 2 BM Indre krefter og landformer på jorda Jordkloden er bygd opp lagvis av kjerne (indre og ytre), mantel og jordskorpa. Litosfæren utgjør det ytterste, faste laget på jordkloden og består av jordskorpa og den ytterste delen av mantelen. Litosfæren består av om lag 15 kompakte plater av ulik størrelse
 4. Dokumentet inneholder alle notater og sammendrag av Bedriftsøkonomisk analyse [BED-1013] i Tromsø. Foreleseren var Finn-Steinar Heimly og er bygd opp hannes «speilvendt undervisningsprinsnipp» med 9 steg. Stegene kan være forvirrende for studenter som ikke er utsatt for undervisningsmetoden, men den er svært effektiv og jeg tror at flere økonomistudenter kan dra nytte av dokumentet
 5. Last ned Læringsutbytte - definisjoner og dimensjoner.Temanotat 1/2019. Sammendrag av temanotatet. Hva innebærer det at elevene skal ha et tilfredsstillende og godt læringsutbytte? Hvordan, i hvilken grad og på hvilken måte skal vurderingen definere hvordan og hva opplæringen skal være
 6. Finans Norge samler inn data fra sine medlemmer og fra Norsk Naturskadepool. I en del av disse dataene vises årsak og kilde til at skaden oppstår. Disse sidene inneholder et sammendrag av dataene som kan ha eller har en sammen
 7. g er ordert «alvorlig» tatt vekk

TEMA. Innholdet er ordnet etter tema. Start med å velge tema i menyen til venstre. Fra temasidene velger du relevant bakgrunnsstoff, oppgaver og andre nettressurser departementets definisjon, gjerne ved å presisere hva som faller innenfor og ikke minst utenfor utvalgets mandat. Institusjonene kan for eksempel ha andre, ikke-lovpålagte utvalg som man ikke vil gå i næringa til. Et svært vanlig utvalg kan være en eller annen form fo sammendrag på engelsk. Vi har seks oversettelser av sammendrag i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale I definisjon 4 er arbeidskraftreserven lik differansen mellom hva den ansatte faktisk jobber i dag og hva den ansatte ønsker å jobbe. Ut fra denne definisjonen finner vi en arbeidskraftreserve på under ett årsverk per 100 blant sykepleierne og på om lag 6 årsverk per 100 for hjelpepleierne. Flertallet av de ansatte jobber ekstr

Kapittel 4 Persepsjon og kognisjon. Persepsjon og kognisjon har med menneskers tenkning å gjøre, og utgjør således en av psykologiens grunndisipliner, som også har hatt betydning for filosofi (hvordan oppstår kunnskap om «virkeligheten»?), teknologiutvikling (konstruksjon av computere), kunst (kunstforståelse) og utforming av arbeidsmiljø (ergonomi), for å nevne noe Definisjonen har blitt akseptert av helseprofesjoner og forskere, og vedtatt av flere profesjonelle, statlige og ikke-statlige organisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO). Den senere tiden har flere stemmer kommet til, og argumentert for at mye har skjedd på smertefeltet siden 1979 - noe som bør føre til at definisjonen revideres De fire andre kalles med en fellesbetegnelse profesjonelle markeder.Med bedriftsmarkedet mener vi et marked der kjøp og salg av varer og tjenester inngår i bedriftens produksjonsprosess eller er nødvendig for selve driften. Med mellomhandlermarkedet forstår vi bedrifter som kjøper produkter for å selge dem videre uten å videreforedle dem. Organisasjonsmarkedet består av forskjellige. Artikkelforfatteren foretar en grundig analyse av definisjonen av innsideinformasjon slik den fremgår av både verdipapirhandelloven § 3-2 og markedsmisbruksforordningen artikkel 7. Definisjonens vilkår drøftes med utgangspunkt i obligasjoner etter et omfattende innledningskapittel om obligasjoners særtrekk og det norske obligasjonsmarkedet Når vi refererer til kunst, skifter betydningen av ordet til linjer, former, kontur og farge eller maleriet eller skulpturen. Et abstrakt kunstverk representerer ikke konkrete ideer eller former. Som et substantiv kan det ligne et sammendrag, et par setninger eller utdrag som gir hovedideer til en tekst

Definisjon. Industriell revolusjon En sverm av radikale innovasjoner som endrer spillereglene i økonomien (en grunnleggende ny måte å gjøre ting på) Den første industrielle revolusjon. Før 1. Industrielle revolusjon . Fram mot midten av 1700-tallet var forretningslivet bygget på personlige relasjoner og kontakter Sammendrag Denne undersøkelsen har to hovedmål: 1. Å kartlegge og beskrive samordningsmodeller for kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. 2. Å kartlegge og beskrive kommunale lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske problemer. Samordning defineres som formalisert, forpliktende tverrfaglig organisering av tjenester Denne siden handler om akronym av TVS og dens betydning som Reise Voucher Sammendrag. Vær oppmerksom på at Reise Voucher Sammendrag er ikke den eneste betydningen av TVS. Det kan være mer enn én definisjon av TVS, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av TVS en etter en Sammendrag. Rapporten Kryssubsidiering - operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- og handelsdepartementet,. Sammendrag. Flere definisjoner og uklar bruk har vært knyttet til honnørordet livskvalitet. I denne artikkelen foreslår jeg et begrep som jeg har kalt livskvalitet som psykisk velvære. Videre presenterer jeg en forskningstradisjon som setter søkelys på personers subjektive opplevelser

Denne siden handler om akronym av LSS og dens betydning som Logistikk støtte Sammendrag. Vær oppmerksom på at Logistikk støtte Sammendrag er ikke den eneste betydningen av LSS. Det kan være mer enn én definisjon av LSS, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av LSS en etter en Propaganda definisjon Propaganda er en form for kommunikasjon som er rettet mot å påvirke holdningen til et fellesskap mot en eller annen sak eller posisjon. Propaganda er vanligvis gjentatt og spredt over et bredt spekter av media for å forme holdningene til målgruppen Definisjoner Den formelle En juridisk enhet, et selskap underlagt spesifikke lover om hva bedriften kan gjøre. Den uformelle Den uformelle definisjonen er den vi kjenner fra dagligtalen, eks. På denne siden finner du et sammendrag for faget Bedriften på BI

SAmmeNDRAg - OVeRSIkT OVeR kRITISke SAmfuNNSfuNkSjONeR Og kAPABILITeTeR STYRINGSEVNE OG SUVERENITET: 3 3 Oversikten over ansvar og involverte (fjerde kolonne i tabellene under) er ikke uttømmende. SAMFUNNS­ KRITISK FUNKSJON KAPABILITET NAVN FUNKSJONSEVNE ANSVAR OG INVOLVERTE3 1. Styring og kriseledelse 1.1 Konstitusjonelle organer og. Sammendrag. Museth, J., Dervo, B., Brabrand, Å., Heggenes, J., Karlsson, S. & Kraabøl, M. 2018. Dette bør resultere i ulik forvaltning og fiskeregler. I tillegg til denne økologiske definisjonen vil det være viktig å undersøke om storørret i et system kan defineres genetisk og derved bør forvaltes som egne enheter Sammendrag I dette dokumentet kan du lese om Dysleksi Norges definisjon av dysleksi. Den tar utgangspunkt i definisjonene fra IDA (International Dyslexia Association), BDA (British Dyslexia Association) og ROSE-rapporten. Utredning for dysleksi er avgjørende for å sette inn presise tiltak. Kartlegging er et samlebegrep for ulike typer tester Sammendrag: Artikkelen er et resultat av en generell interesse for å bygge bru mellom språkforskning og helsefag. Den viser at det er et poeng å inkludere noen grunnleggende definisjoner av kommunikasjon i diskusjoner om kommunikasjon for sykepleiere og andre i omsorgsvesenet

Sammendrag Kapittel 12 - Cappelen Dam

definisjoner av sosial bærekraft, sammenheng mellom sosial bærekraft og folkehelse som begreper og politiske målsettinger, samt hvordan sosial bærekraft og folkehelse kan bidra til å understøtte og forsterke hverandre i arbeidet for en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling Sammendrag: Norsk og engelsk Dato: Oktober 201 Sammendrag kapittel 18: Statenes utenrikspolitikk. STATENES UTENRIKSPOLITIKK. Statenes mål i utenrikspolitikken. Utenrikspolitikk er den delen av en stats politikk som har å gjøre med forholdet til omverdenen, f. eks. andre stater og internasjonale organisasjoner og bedrifter Sammendrag. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet som pdf fra Forskningsrådets nettsider: Omsorgstjenesteforskningen i Norge; Vi har avgrenset omsorgstjenesteforskning fra omsorgsforskning ved å ta utgangspunkt i en definisjon av tjenesteforskning gitt av programplanen i HELSEVEL SAMMENDRAG Denne utredningen er del av Direktoratet for byggkvalitet sitt arbeid med nye energiregler i Byggteknisk forskrift (TEK). Formålet med utredningen er å fremme forslag til en nasjonal definisjon av begrepet nesten nullenergibygg (nNEB). I Norge er det i stortingsmeldingene om henholdsvis klima og bygg slått fast at ny

Å skrive sammendrag Skrivesentere

Ressurs Definisjon Galleri Anmeldelse Ressurs Definisjon gallerieller visning Ressurs Definisjon Geografi og Ressursen Definisjon. G Sammendrag STRESS - ORG3410 - BI - StuDocu. g. Sammendrag. Positive og negative vinkler Trigonometriske definisjoner. La P være skjæringspunktet mellom enhetssirkelen og det andre vinkelbeinet til vinkelen v når den er tegnet i grunnstilling Et sammendrag av Shakespeares Hamlet En måte å oppdage det generelle mønsteret for et stykke å skrive på er å oppsummere det med dine egne ord. Oppsummeringen er omtrent som å oppgi handlingen i et teaterstykke. Hvis du for eksempel ble bedt om å oppsummere historien om Shakespeares Hamlet , kan du si Teoretisk definisjon: «god leder» Operasjonell definisjon: mål på «god leder», antall beslutninger; Definisjonsmessig validitet: I hvilken grad det er samsvar mellom teoretisk og operasjonell definisjon; Kriterievaliditet: At to (eller flere) operasjonelle definisjon er korrelert

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt Ny definisjon - Denne studien redefinerer verdens oppfatning av hva det vil si å være feilernært, sier professor Corinna Hawkes, en av forfatterne bak rapporten. Mange land gjort framskritt for å redusere antallet undervektige barn, men det har skjedd lite når det gjelder overvekt og fedme, og sykdommene som følger med sykelig overvekt Sammendrag. Brukes unntaksvis der det er datasett som er satt sammen av data som andre er ansvarlige for. Anbefalinger. Egenskapen angir produsent(er) Ved å henvise til gjennomarbeidede definisjoner som virksomheten selv er ansvarlig for å vedlikeholde,.

Trafficking | Samfunnsgeografi Storyline

Psykologi 1 (sammendrag) - Daria

 1. Klasseledelse handler om lærerens arbeid som bidrar til elevenes faglige, sosiale og emosjonelle læring og utvikling, og spenner over et bredt praksisfelt. Det dreier seg om ledelse av grupper som lag, av den enkelte elev som aktør i en gruppe, og om lærerens tilrettelegging for læring i elevfellesskapet
 2. Arbeidstilsynet har en litt dypere definisjon. - Definisjonen Arbeidstilsynet bruker er mer utdypende og sier Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Og Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn kroppen tåler
 3. Flere store tenkere har kommet med definisjoner og teorier som skal gi et svar på egeninteressens problem. Altså løse problemet med å gi en klar teori på hva det er, hvorfor det skjer og nytten av dette. På denne siden finner du et sammendrag for faget Bedriften på BI
 4. Hva handler Vietnamkrigen om og hvorfor oppsto den? Spør du flere eksperter, risikerer du å få ulike svar, for det finnes ulike syn på krigen. I denne bloggen finner du et sammendrag over de viktigste hendelsene i Vietnamkrigen. Kanskje ikke alle detaljer er i tråd med det som står i lærebøkene, men jeg håper at du finner informasjonen nyttig slik a
 5. Sammendrag Emosjonsarbeid defineres som prosessen å regulere emosjonsopplevelser og definisjon av emosjoner, omfatter de fleste definisjonene alle eller enkelte av følgende komponenter: kognitive vurderinger, fysiologiske reaksjoner (f.eks hjerterate), ytre atfer
 6. Sammendrag Hensikten med denne studien er: definisjon senere. Jeg mener at utvikling av felles løsninger for flere uavhengige virksomheter, er en ekstra utfordring ved styring av utvikling og innføring av komplekse IT-løsninger. I en slik konteks

Forskjellen mellom oppsummering og konklusjon - Forskjell

Når mektige grupper i samfunnet samhandler over tid, dannes det mønstre eller strukturer som de selv har fordeler av. Derfor kaller noen dette strukturell makt.Det blir f. eks. hevdet at sentrale politikere og deler av olje- og bilindustrien har bremset utviklingen av biler med mer miljøvennlig drivstoff ved skjult makt, f. eks. makt over budsjettene til forskning og utvikling 1. Sammendrag I forbindelse med arbeid med datamodellering og beskrivelse av datasett har det oppstått et behov for å utarbeide omforente definisjoner av en del overordnede begreper, såkalte fellesoffentlige begreper. I dette høringsnotatet gjør vi rede for hva vi mener med fellesoffentlige begreper og hvorfor det er et behov for definisjoner Overkompensasjon definisjon. fører til en tilpasning som vi kaller overkompensasjon. Dersom du ønsker å forbedre prestasjonene dine gradvis, må du ha en jevn stigning i belastnin-gen, du må gradvis gjøre motstanden større. Det må med andre ord være en progresjon i treningsopplegget ditt Sammendrag Et kort sammendrag av prosjektet og rapporten. Oppsummerer rammer, prosess og resultater i prosjektet med henvisning til hvor du finner mer informasjon. Innledende kapittel - bakgrunn, rammer og prosess for prosjektet Gir innsikt i bakgrunn og rammer for prosjektet i form av sentrale begreper, definisjon a

På denne tiden fantes det imidlertid ingen eksakt definisjon av de ulike areal­kategoriene. Jordbruks­tellingen fra 1918 (Det Statistiske Centralbyrå 1921) konkluderte på følgende måte når det gjaldt skogareal per inn­bygger i Norge: «Da skogarealet ikke har øket, men vel heller avtatt noget i tidens løp, er det selvsagt blitt mindre og mindre skog pr. innbygger i landet» Bakgrunn. Akutt stressreaksjon.Kan utløses av livskriser (psykisk ubalanse utløst av normal livshendelse) og traumatiske kriser (reaksjon utløst av plutselig, uventet, ofte overveldende eller truende, opplevelse eller hendelse).En psykisk krise foreligger når en hendelse, opplevelse, belastning eller påkjenning har oversteget et individs totale mestringsevne og ført til psykisk ubalanse A2 Formell og uformell stil Hovedpunkter. Valg av formell eller uformell stil henger sammen med hvem teksten er beregnet for og hva som er formålet med den Jean Piaget utviklet en av de mest anerkjente teoriene inn kognitiv utvikling.Piaget var opprinnelig utdannet biolog, men hadde stor interesse for psykologi og utdannet seg etterhvert til professor i psykologi. Piaget var særlig interessert i hvordan kunnskap læres Jordens indre krefter er enorme, og vi ser stadig eksempler på hvordan de påvirker menneskeheten gjennom vulkanisme, jordskjelv, skred og flodbølger

Sammendrag kapittel 6 - Cappelen Dam

Ressursene: Ressurs - en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov. Ingen ressurs før menneskene får nytte av den. Naturressurser - Enten materialressurs eller energiressurs: -> Materialressurser - råstoffer som vi kan bruke til å lage redskaper, byggverk og andre nyttegjenstander av -> Energiressurser - ressurs som kan brukes til mat, oppvarming eller ti dysleksi (Siegel, 1992). Dette har flere nyere definisjoner tatt hensyn til, blant andre Høien og Lundbergs sin definisjon fra 1991 som ikke tar med diskrepanskriteriet. Kjernen i denne definisjonen er at dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet (Høien & Sammendrag 3 1. Innledning 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Målsetting 6 1.3 Metoder 6 1.4 Begrensninger 6 1.5 Metodekritikk 7 1.6 Definisjoner 7 2 Relevant regelverk og standarder 10 2.1 Innretningsforskriften 10 2.2 Forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjoner på flyttbare innretninger 1 SAMMENDRAG 5 Aktiviteter 5 Konklusjoner og anbefalinger 5 1 Innledning 10 1.1 Bakgrunn 10 1.2 Målsetning 10 1.3 Metoder 10 1.4 Begrensninger 10 1.5 Hypoteser 11 1.6 Definisjoner 11 2 Introduksjon ledesystemer 12 3 Styrende dokumenter; Norsk regelverk, standarder og bransjeveiledning 1 En definisjon kan være: Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Se også definisjon i Store Norske Leksiko

Den engelske antropologen Edward Tylor kom i 1871 med følgende definisjon av kultur: «Kultur eller sivilisasjon er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn» (Eriksen og Sajjad 2006, s. 35) definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene; reflektere over uttrykket «det gode liv» og diskutere om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av «det gode liv» enn majoritetsbefolkninge

Sammendrag av innhold. Rettsakten går etter ordinær prosedyre. Rettsakten endrer definisjonen av likør i punkt 32 bokstav a) ii i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008. Per i dag er det krav om at alkoholsterke drikker som skal bruke betegnelsen likør,. Abstract Sammendrag Problemområde Kunnskapsarbeid er et omstridt begrep i faglitteraturen, både når det gjelder definisjon og avgrensing. Denne uklarheten har ført til at det har vært vanskelig å gjøre gode empiriske studier av begrepet, og bygge opp systematisk kunnskap om denne gruppen arbeidstakere Sammendrag av kapittel 6 - etikk - Bedriften HIS 3410 - BI Resyme Definisjon. Kapittel 5 - CSR - Bedriften Kompendium HIS3410 - HIS 3410 En oversikt over definisjoner av sentrale begreper i den Skogkurs - produkt Skogkurs Resyme - Nr. 01 Stammekvisting. 2017 Resymé fra årets medlemsmøter - Oversikt medlemsmøter.

Kapittel 2 i Visjon 2 | Sammendrag - StudienettNotater - Avvik - StudienettSammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring LokusKotler, Keller - Markedsføringsledelse by Gyldendal NorskDet - Norske - Dialektlandskapet - Summary, Chapter 1 - 6
 • Kavitasjon i rør.
 • Hoven hase hest.
 • 2xu compression tights dame prisjakt.
 • Hva er naturbase.
 • Putzfrau gesucht niederösterreich.
 • Eksempler på menneskelige verdier.
 • Leon löwentraut kaufen.
 • Hochschule aschaffenburg studiengebühren.
 • Buskerud avis.
 • Hva er ikt servicefag.
 • Wiesn 2018.
 • Verkaufsoffener sonntag cuxhaven.
 • Norsk restaurant i praha.
 • Brain dissection.
 • Aha konsert 2018.
 • Kjøpe brus på glassflasker.
 • Golf 7 gti performance dsg technische daten.
 • Wellnesshotel hessen günstig.
 • Phungfolk podcast.
 • منظمة الصحة العالمية السعودية.
 • Netgear arlo prisjakt.
 • Cøliakiforeningen bakekurs.
 • Verdens høyeste og lengste fjellkjede.
 • Terrassebeis gråsvart.
 • Schott 3 advent.
 • Hotel diana westerland sylt bewertungen.
 • Avlastning definisjon.
 • Tv møbler.
 • Cummins norge.
 • Turistkart bergen sentrum.
 • Hotel lindenhof borken frühstück.
 • Nm støver 2017.
 • Unitymedia kundencenter passwort ändern funktioniert nicht.
 • Ol 1956 skøyter.
 • Feriebolig spania.no erfaringer.
 • Standesamt heidelberg namensänderung.
 • Die atzen disco pogo.
 • Kjøleskapsgrøt quinoa.
 • Dysleksivennlig font.
 • Lightroom 6 prisjakt.
 • Takt og tone kryssord.