Home

Villrein og tamrein

Nordlige deler av Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland. Tamrein er satt ut andre steder. I Norge har vi villrein (Rangifer tarandus tarandus) kun i de sørlige fjellområdene våre fra Sør-Trøndelag og sørover. I tillegg til villreinen på fastlandet har vi også Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) på Svalbard Tamrein rømte og blandet seg med villrein. Gener fra villreinbein datert tilbake til 1500-tallet, viser at genetikken til dagens villrein i Langfjella er «utvannet» gjennom miksing med tamrein. Dette har ikke skjedd i samme grad med villreinstammen i Rondane-Dovre regionen Fjellrein eller tundrarein (Rangifer tarandus tarandus) kalles også gjerne villrein og tamrein i Norge.Fjellreinen, som er en underart av arten rein (Rangifer tarandus), finnes opprinnelig bare i Norge, men har siden spredt seg til store deler av Fennoskandia, der spesielt samene knyttes til dette dyret gjennom reindrift.Man skiller mellom såkalt tamrein og villrein - Villrein og tamrein er egentlig samme art, så vi kan lære mye av å studere dem under ett, sier NINA-forsker Torkild Tveraa. Foto: Juliet Landrø, NINA. Tamrein er både avhengig av den ville naturen og er selv en del av den. Derfor ønsker forskerne å finne ut hvordan vi påvirker områdene med reinbeite,.

Raudafjell - frå tamrein til villrein. Frå området mellom Aurland og Lærdal har lensmann L. Nesse fortalt at eit selskap dreiv med tamrein i fjellet frå Vindedal til og med Grotafjell, altså i eit område sørvest for Lærdalsøyri. Eit tamreinselskap kan ha halde på til 1855 i dette området tamrein eller opprinnelig villrein), og dessuten er utsatt for ulikt jakt og predasjonstrykk. Selv om det er gjennomført en rekke gode undersøkelser som viser at reinen påvirkes av forstyrrelser, har man ennå til gode å vise at disse har konsekvenser for bestandenes vekstevne Tamrein og villrein er fjellrein og tilhører samme underart. Tamreinen har i så måte vært med på å styrke villreinstammen ved flere anledninger. Kun personer av samisk ætt kan drive reindrift innenfor reinbeiteområdene i Norge. [trenger referanse] Det kreves også at enten foreldre eller besteforeldre må ha drevet med reindrift tidligere

Ta hensyn til tamrein og villrein i påska! - Fylkesmannen

Både opphavleg villrein, slik vi finn han i Rondane og på Dovre, og forvilla og utsett tamrein, slik vi finn han i Ottadalsområdet, vert i dag forvalta som villrein. I dag har vi i Noreg ein vinterbestand på om lag 30 000 villrein av varierande genetisk opphav, fordelt på 26 ulike villreinområde i Sør-Noreg Rein er en dyreart i familien hjortedyr. Den skiller seg fra andre hjortedyr ved å være spesielt hardfør og tilpasset et liv høyt til fjells, også om vinteren. Den er et flokkdyr som kan bevege seg over store avstander, avhengig av sesong og næringstilgang. Rein forekommer på den nordlige delen av den nordlige halvkulen. Vi finner den både i Europa, Asia (hovedsakelig Sibir) og Nord. Villrein og tamrein Det høyrer med til historia at i denne perioden kom det ofte til konflikt med tamreindrifta som var på sitt mest utbreidde på Hardangervidda rundt 1910. Og det ligg i sakens natur at dei som drøymde om vidda og villreinen, såg med skepsis på tamreinen som i ein del område tok over for villreinen Dei tidlege forsøka med tamrein som skriv seg heilt tilbake til 1780-åra, fekk truleg ikkje særleg stor innverknad på villreinstamma, for det var berre spreidde forsøk og få dyr. Heller ikkje i det ein kan kalle den andre tamreinperioden, dvs. frå midten av 1830-talet til ca. 1860, kan ein snakke om store tamreinflokkar, sjølv om ein no finn forsøk med tamrein i dei fleste bygdene.

Fakta om villrein — Villrein

Genetisk er villrein og tamrein svært like, men det finnes likevel kjennetegn, genetiske markører. Disse gjør at de ulike populasjonene har forskjeller som forskerne kan identifisere. Populasjoner er i denne sammenhengen mer eller mindre geografisk atskilte grupper Forskjell på tamrein og villrein. Fagstoff. Fagartikkel. Om forskjellen på villrein og tamrein, og hva mytene forteller om villreinen og tamreinens opprinnelse. Naturbruk Vg1. Reindrift. Om reinen - boazu. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne. Tamrein eller villrein? I 2016 ble skrantesjuken påvist hos villrein i Nordfjella i Norge, og for å hindre videre smittespredning, ble hele reinflokken på bortimot 2 000 dyr i den nordlige sonen, skutt

Tamrein er rein haldne som husdyr av menneske. Reindrift er blitt starta opp ved at ein har gjeta rein og etterkvart merkt og til ein viss grad avla på han. Det er ingen genetisk skilnad mellom villrein og tamrein. I Noreg er det samisk reindrift frå Hedmark og nordover. Også i dei norske villreinområda har det tidlegare vore drive reindrift, enno er det fire tamreinlag i Sør-Noreg populasjoner av tamrein, villrein og caribou. Studier av tamrein og villrein med varierende tamhetsgrad har alle vist barriere- og unnvikelseseffekter av kraftledninger. Som følge av forskjellig tamhetsgrad i ulike populasjoner, kan vi imidlertid forvente variasjoner innen intervallet 2-4 kilometer fra kraftledninger. 9

Mange norske villrein er ikke villrein - Aftenposte

 1. Forskerne som studerer tamrein har en stor fordel i forhold til de som forsker på villrein: Samarbeid med reineiere. - Reinene er redde for oss mennesker, de er ikke interessert i at vi forskere skal merke dem, veie dem og undersøke dem. Derfor er vi helt avhengig av samarbeid med reindriftsnæringa
 2. Vill- og tamrein Forskjeller og likheter mellom villrein og tamrein er også et forskningsområde som fortsatt bør studeres. Jaktinteressene knyttet til villrein er i noen grad på kollisjonskurs med tamreindriften som produksjonsmessig er viktigere enn jakt på villreinstammene
 3. Villrein uten genetisk innblanding av tamrein finnes i dag kun i Dovre-Rondane. Utbredelse: Villrein forekommer i dag i flere isolerte stammer i høgfjellsområdene i Sør-Norge. Fra Gauldalen i Sør-Trøndelag i nord til Setesdalsheiene i sør, og fra vestsida av Hardangervidda i vest til Rendalsområdet i øst

Fjellrein - Wikipedi

 1. Villrein og rødlister. Predasjon og konkurranse med tamrein utgjør ingen trussel for den norske villreinen, bestandsstørrelsen er tilpasset beiteressursene, og reguleres gjennom jakt. Men også her til lands møter villreinen utfordringer, først og fremst i form av tap av leveområder og fragmentering
 2. Finnmark er vårt største reindriftsfylke og nesten 3 av 4 tamrein finer vi her. Her beiter reinen i kystnære områder om sommeren, mens vinteren tilbringes på de tørre og kalde viddene i indre Finnmark. Slik gis reinen tilgang til beiter hvor det vanligvis er lite snø og sjeldent ising om vinteren, og derfor gode beiter
 3. Smittestoff og smitteveier. Fotråte (digital nekrobasillose) hos villrein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum.Bakterien er godt kjent fra andre husdyrhold, blant annet kan den gi nekrobasillose hos tamrein, og den er med i sjukdomskomplekset som forårsaker fotråte hos sau.. F. necrophorum er en del av normalfloraen i vomma hos drøvtyggere og bidrar til fordøyelsen av.
 4. Villrein og tamrein Jakt og slakting. I tamreindrifta blir dyra valt ut til slakt ut frå ymse kriterium. Dyr som gjerne blir utvalt til slakt inkluderer: sjuke dyr; simle med altfor små spener, slik at kalven ikkje får tak (sørsamisk tjaabloe, nord: unna ruvsset áldu)
 5. Det lever både villrein og tamrein i Norge. Den samiske reindrifta i Norge har tamrein. Tamreinen (boazu) lever som villreinen, men under menneskers kontroll.Dette betyr at reingjeterne følger reinen og beskytter den mot ytre trusler, samtidig som de prøver å unngå å forstyrre reinen
 6. Villrein, og tamrein. De er begge samme dyreart, men siden tamrein regnes som tamdyr, er det villrein vi har fokus på her. Reinsdyrene lever i store flokker, som forflytter seg rundt i fjellet. Denne omstreifende livsstilen har gitt reinen kallenavnet «fjellets nomade»

Av hjortedyr er det først og fremst rein som har vært trukket fram som sårbar for utbygging av vindkraft med tilhørende infrastruktur. Ut i fra naturmangfoldperspektivet avgrenses Miljødirektoratets forvaltningsrolle til villrein, og virkninger for tamrein beskrives derfor ikke i dette faggrunnlaget Vis hensyn dersom du møter villrein eller tamrein Bevar villreinområdet i henhold til vedtektene for Tolga Østfjell Villreinområde og arbeid for at Villreinområdet blir tatt ut av forslag til Nasjonal ramme for vindkraft Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009-2014. NINA Rapport 1013. 170s. Jordhøy, P. (Red), 2008. Villreinen i Rondane - Sølnkletten. Kunnskapsstatus og leveområde. NINA Rapport 339. 67s. Rondane og Sølnkletten villreinområder - 2008 - Arealbrukskar POPULÆRVITENSKAP: Her er historien om 35 norske tamrein, som ble fraktet fra Avjovarre på Finnmarksvidda til Vopnafjördur på nord-øst Island i 1787. De er nå blitt til en tilsynelatende frisk og livskraftig populasjon på nesten 7000 islandske villrein. Men når blir norsk rein islandsk, og når blir en tamrein til villrein Tamrein eller villrein? Noen mener dagens villrein i Norge i stor grad stammer fra rømt tamrein. «Villreinen på Hardangervidda anslåes i dag til å bestå av 70 % tamrein, og det skyldes i stor grad frislepp og rømninger,» står det i boka «Villreinen - fjellviddas nomade», ifølge villrein.no

Villrein og tamrein er av samme rase, og tilhører hjortefamilien. Reinen er, på linje med sau/lam og storfe, en drøvtygger som lever av lav, gress og andre plantevekster. Hunndyret kalles simle, hanndyret kalles bukk og avkommet kalles kalv. Både størrelsen på geviret og fargen på pelsen varierer med årstidene FOTO: Olav Strand «Villrein som ikke er villrein», som her fra Forollhogna. De er genetisk opprinnelig tamrein med en annen atferd enn villrein, men forvaltes gjennom jakt som villrein. Den alpine villreinen i Norge er unik for Europa Reinen - både villrein og tamrein - har levd i saman med fjellgardingar og fjellfolk i tusenvis av år. Reinen er ikkje berre ein art, det er også ein kulturberar. Og det er så mykje kunnskap, historie og kultur knytt saman med rein - «dyr», som dei seier her i Fjellgardane Har villrein og tamrein samme kvalitet? Det er ingen forskjell i kvalitet, farge, størrelse eller smak. Den eneste forskjellen på tamrein og villrein er at tamrein blir gjetet og at villrein går fritt. Er reindyrkjøtt økologisk? Nei

- Selv om det hadde vært drevet med tamrein i regionen i over hundre år var folkeopinionen sterkt for gjeninnførelse av villrein. Det var lange reinjakttradisjoner i område, så villreinen var en iboende del av folket i fjellbygdene. Det forteller Per Jordhøy. Han har vært redaktør for boka «Reinheimen og Breheimen - Frå pil og Les mer av Kampen for villreine Villrein (Rangifer tarandus) er utbredt over store deler av den nordlige halvkule, både i Europa, Asia og Nord-Amerika. Den underarten vi har i Sør-Norge er fjellrein, også kalt tundrarein (Rangifer tarandus tarandus). Som navnet tilsier lever fjellreinen stort sett nord for barskoggrensa eller i alpine områder. I løpet av de siste 20-30 årene er verdens Les mer av Villrein og. Så langt er det funnet tre syke villrein i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet. Ekspertene regner med at det er flere syke dyr der og frykter at sykdommen skal spre seg ytterligere til tamrein.

Villrein og tamrein eventyr. Tamrein eller villrein? I 2016 ble skrantesjuken påvist hos villrein i Nordfjella i Norge, og for å hindre videre smittespredning, ble hele reinflokken på bortimot 2 000 dyr i den nordlige sonen, skutt Forskjell på rein og villrein.Det lever både villrein og tamrein i Norge Ekspertene frykter at sykdommen kan spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr etter at tre syke villrein ble funnet i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet 23.03.2018 Ta hensyn til tamrein og villrein i påska! Skal du på fjellet i påska? Da er det fint om du tar hensyn til tamrein og villreinen

PODKAST: Den ville tamreinen - Hjorteviltportale

Tamrein er vande til å bli samla og fanga i kve. Prøvetaking av tamrein kan derfor aksepterast når det blir utført på beste vis. Men å samle villrein i kve og fange dei, er etter mitt skjøn utanfor det som kan aksepterst om ein legg vekt på dyrevelferd. Bruk av bedøvande medikament og helikopter er om mogeleg endå verre Det er både «ekte» villrein og forvillet tamrein. Norge er det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. Mellom 800 og 1000 villrein nærmer seg Hemsedal. tamrein og deres spredningsmekanismer, rovdyr, forvaltning og jakt. Målet med utredningen er å gjøre rede for, vurdere og rangere aktuelle metoder for reintroduksjon, slik at sjansen for villrein og villreinfangst her allerede for 7500 år sida (Kjersti Randers, pers. medd.) Visste du at 45 prosent av Norge er reinbeiteland? Eller at tamrein ikke er særlig tam? Førdefjella ligger i Sogn og Fjordane og er i likhet med Sunnfjord et kystnært område. Reinsdyra i dette området er opprinnelig tamrein som ble satt ut for å drive tamreindrift på 50-tallet, men det ble senere besluttet å forvalte disse reinsdyra som villrein. Det var i 2008 ikke jakt i dette området. Korte fakta*: Stamme: 85 (2006

Skrantesjuke oppdaget hos villrein på Hardangervidda - Det som har skjedd nå er bare trist. - Ja, men vi har ennå ikke funnet noe, selv om vi har testet mye tamrein helt fra Røros og til Finnmark. LES OGSÅ: Sannsynligvis blir vi aldri kvitt denne sykdommen Villrein og tamrein lever side om side i Norge. Samene driver med tamrein. Dyrene er da under menneskers kontroll. Gjetere følger reinen og beskytter dyrene, samtidig som dyrene skal leve mest mulig i fred. Hardanger og Voss Reinsdyrlag gjeter ikke flokken. Laget har også fritak for såkalt merkeplikt av dyrene, noe som kreves for tamreindrift Reetableringsplan villrein Side 8 av 15 4.2.6 Tamrein Tamrein er genetisk ulik villrein. Dyrene er imidlertid mer tilvent mennesker, og transporten til Nordfjella sone 1 blir ansett som relativ enkel å gjennomføre, og mange rein kan fraktes samtidig. Fordelen med dette er at bestanden i Nordfjella sone 1 kan bygges opp raskt Miljødirektoratets forvaltningsrolle til villrein, og virkninger for tamrein beskrives derfor ikke i dette faggrunnlaget. Opprinnelig fantes villreinen i hele fjell-Norge, men nord for indre Sør-Trøndelag og i enkelte fjellområder i Sør-Norge er villreinen utryddet og erstattet med tamrein. Siden det ikk - Det finnes tre typer rein i Norge: tamrein, villrein og rendalsrein. Våre dyr er like ville som de andre, men de er mer tilgjengelige fordi vi har veier inn i jaktområdet og tilbyr transport.

Reinens svelgbrems og reinens hudbrems er vanlige parasitter hos både tamrein og villrein i hele landet. Elgens svelgbrems er nå påvist i Finnmark, Trøndelag og på Østlandet og er trolig under spredning. Tiltak. Belastningen med bremsene kan forebygges med antiparasittære legemidler, men dette er ikke aktuelt for viltlevende hjortedyr Simla ble rutinemessig testet for skrantesjuke, og prøvesvaret viste at den ikke var smittet av den dødelige sykdommen. 19 av snaut 7 500 undersøkte villrein har så langt testet positivt for skrantesjuke i Norge. Den siste kjente flokken med villrein i Nordfjella sone 1 ble felt 25. februar 2018, og etter det er 15 enkeltdyr skutt

Nordfjella - Villrein

 1. Chronic wasting disease (CWD) er en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein). Sykdommen ble første gang påvist i Norge i vår. Først på en villrein i Nordfjella i Sogn og Fjordane og deretter på to elger i Selbu i Sør-Trøndelag. CWD er dødelig for dyret, og kan smitte mellom hjortedyr
 2. Tolga spør på nytt om tamrein, villrein og buffersone. Fylkesmannen pålegger Fæmund sijte å drive reinen ut fra områder hvor distriktet ikke har beiterett. NOAH vil gen-teste ulvene før de kan skadefelles. Reinbeite i Sålåkinna - mangel på dialog
 3. Villrein. Reinen er et av de fire hjortedyrene vi har i Norge sammen med rådyr, elg og hjort. Vi deler reinsdyrene inn i to kategorier, fjellrein - som også kalles villrein - og tamrein. I denne teksten snakker vi om villrein. Reinen er flokkdyr og flytter mye og ofte på seg - de er det vi kaller nomadiske flokkdyr
 4. Løsningen for Jotunheimen ble å erstatte villreinen med tamrein. Dette er ingen dårlig løsning der; for med tamrein er det «plass til» både stort antall reinsdyr og stort antall mennesker i det fjellområdet! Å erstatte villreinen med tamrein er ikke «moderne» løsning; for samene i Nord- og Midt-Norge gjorde det for temmelig lenge siden
 5. >- Men det var opprinnelig tamrein som ble kjøpt inn? - Ja, men det var for 88 år siden! Reinen har gått ute i fjellet siden, og oppfører seg absolutt ikke som tamrein. Kommer det folk nær den, springer den unna, så du må lure deg innpå, akkurat som med villrein. Rendalsreinen som dyr er ikke noe lettere å jakte på enn villrein

Prosjektet er drevet fram av Direktoratet for naturforvaltning og Norges forskningsråd. Forskningsprosjektet Genetisk struktur og egenart av norsk villrein, som danner grunnlag for rådgivningsgruppen i Villrein og Samfunn, har pågått ved Norges Veterinærhøgskole (NVH) i perioden 2002-04, og vært ledet av Knut Røed Vi ber skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til både tamrein og villrein, og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler. Snøkledde påskefjell er forlokkende for mange, og snart drar mange av oss opp i fjellet. Men det er viktig å huske at vi må vise hensyn til sårbart dyreliv

I løpet av 2016 ble det undersøkt over 10 000 prøver fra hjortedyr, deriblant over 800 fra villrein og 1500 fra tamrein. Totalt fikk fem dyr påvist sjukdommen i 2016, tre villrein og to elg. Forskerne undersøkte reinsdyr fra villrein­området og tamreindistrikt som grenser mot Nordfjella, uten at de har kunnet påvise skrantesjuke Lær mer om villrein og reinsdyrjakt. Bestandstellinger og villreinområder i Norge. Villreinen er fjellets nomade lever i de mest ekstreme områdene en finner i Norge.Ekstremt godt tilpasset som den er overlever villrein selv de kaldeste vinterdagene på fjellet og finner mat i det skrinne fjellet I siste utgave av den globale rødlista for truete arter rykket villreinen inn som en av nykommerne på lista, med status sårbar (VU). Den norske bestanden regnes som livskraftig (LC), men også her til.. Tamrein drives fra en innhegning over Handel, beskatning og økt jakt spilte nok også en vesentlig rolle. I etterkrigstiden, og særlig fra 1960-årene og fremover, er reindriftssamene blitt fordi det er mer konflikter med jordbrukere og dels fordi det stedvis kan være fare for at reinen skal blande seg med villrein

Rein - Wikipedi

Landbruksdepartementet har avslått en søknad om utvidet tamreindrift i Fillefjellområdet, hvor det er mye villrein, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund Da samene tok med seg reinsdyr til Setesdal. Våren 1886 kom det samer flyttende til Setesdal. Med seg hadde de store flokker tamrein, og med dem startet en helt spesiell epoke i Hovdens historie Men hvis vi ser dette i et lengre perspektiv, og tenker på barn og barnebarn, så er denne nedskytingen bare peanøtter mot det vi risikerer om 30-40 år og enda lenger fram i tid hvis vi ikke gjør noe. Uten tiltak vil sykdommen spre seg til andre villreinstammer i Norge og trekke med seg tamrein-næringen i dragsuget, svarer Mysterud Villreinnemnda har alt bestemt seg for å nytte dyr frå sone 2. I boka «Fjellviddas nomade - villreinen» les me at arvestoffet hjå desse består av om lag 70 prosent tamrein-gen og 30 prosent gamle sørnorske villrein-gen. (Estimert på grunnlag av mitokondrielt DNA.) Ut over det, vil nemnda overlata det meste til slumpelukka, er inntrykket Rettighetshavere frykter at tamrein og villrein skal blande seg i Forollhogna villreinområde. Nå krever de at tamreinen drives tilbake til lovlig beiteområde

Villrein - Wikipedi

villrein vrs. tamrein Hvor forskjellig er den fra villrein? Og med det samme argumentene som ovenfor, mens tamrein ikke gjør seg noe av en snø scooter, eller folk til fotts, spring villrein seg gal. I Norge finnes det villrein og tamrein, hvorav villrein kun lever i fjellområdene i Sør-Norge, og tamrein finnes i resten av landet og inngår i samisk tamreindrift. Reinsdyrene lever i store flokker som kan bestå av flere tusen reinsdyr. De kan bevege seg over store avstander, er raske til beins og gode svømmere Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. I Norge har vi kun villrein i de sørlige fjellområdene, fra Sør-Trøndelag og sørover. Reinsdyr holdes først og fremst for kjøttet og skinnet, men også hornene og melken kan utnyttes. (Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen, reindrift.no, Store norske leksikon

Villrein og tamrein på det norske fastlandet hører til samme underart, mens svalbardrein er en annen. Så langt tilbake vi kan snakke om en samisk kultur, har reinen vært sentral for samene. Villrein ga mat, skinn og sener til klær og bein og horn til redskaper Ny prakbok om både villrein og tamrein på Hardangervidda! Med Villreinutvalet for Hardangervidda som utgiver og med raulendingene Johan Vaa og Kjell Bitustøyl som forfattere, stod folk i kø for å kjøpe praktboka Reinen på Hardangervidda Bildet viser tamrein i Nord-Trøndelag som flyttes til sommerbeite i 2005. Foto: Stian Lysberg Solum VG Vurderer masseslakt av villrein for å hindre smittesprednin Fjellrein eller tundrarein (Rangifer tarandus tarandus) kalles også gjerne villrein og tamrein i Norge. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Villrein er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp villrein i ordboka

Stammen, som teller omtrent 2200 villrein, Ordinær jakt, slakting som med tamrein og til slutt at Statens naturoppsyn gjennomfører egen jakt. - Jakta blir tradisjonell,. 35 norske tamrein fra Finnmark ble i 1787 satt ut på Island, og stammen består nå av 7000 villrein. Forskere har de to siste årene undersøkt om villreinen har de samme smittestoffene som er. Tamrein har ingen eller liten frykt, mens villreinen i Rondane reagerer motsatt. Det er ikke unaturlig at den ikke frykter granater, skutere, dynamitt, biler og fly i like stor grad. Disse elementene har aldri «jaktet» villrein, det er det bare vi mennesker som har gjort villrein kan være en fremtidig og realistisk næringsnisje, samt hvilke forutsetninger som må være på plass • Skiller ikke mellomvillrein og tamrein • Krever god kompetanse hos den som tilrettelegger • Restriksjoner fungerer som barrierer

Samtidig som samene drev i Forollhogna, var det fortsatt villrein i området. Vill og tam rein blandet seg ofte, og det var ikke lett å skille mellom disse under jakt. Tamreindrifta i Forollhogna ble for øvrig avviklet i 1914, selv om det ble sluppet noe tamrein ved Dalbusjøen av en Osing i 1925 Gjerdet som skal hindre utveksling mellom villrein og tamrein, er snart ferdig. Les mer på villrein.no Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc..) Les mer om Schibsted-konto he

rein - Store norske leksiko

I løpet av året ble det undersøkt over 10 000 prøver fra hjortedyr, deriblant over 800 prøver fra villrein og 1500 fra tamrein. Totalt fikk fem dyr påvist sjukdommen i 2016, tre villrein og to elg. Det er undersøkt reinsdyr fra villrein­området og tamreindistrikt som grenser mot Nordfjella, uten at man har kunnet påvise skrantesjuke - Når vi veit at det om tre måneder kan gå 3000 tamrein her og få i seg smitten fordi det har vært noen villrein på feil side, da begynner snøballen å rulle, advarer han

Tamrein i Jostedalen – kan nokon hjelpa til med

Vi har både villrein og tamrein i Norge. Vet du hvordan de lever? Test deg selv! IMGEira (CC BY-SA) Sist oppdatert 16.12.2016 Bruk innhold. Læringsressurser. Reinens biologi. Fagstoff. Reinen Kjernestoff. Villrein og tamrein Kjernestoff Atferden til reinen Kjernestoff. Forplantning hos rein Kjernestoff. Reindriftsnæringen i Finnmark har utviklet seg fra jakt på villrein til man på 1500- og 1600-tallet gikk over til tamreindrift. Selv om Finnmark, samer og reindrift er knyttet nært sammen i manges bevissthet, er ikke reindrift sysselsettingsmessig noen dominerende næring. I 2015 var det 664 årsverk i reindriften i fylket fordelt på 375 siidaandeler (tidligere kalt driftsenheter) - Men det hører med til sjeldenhetene at det finnes villrein her. Sannsynligheten for å treffe på tamrein er derimot svært stor, og dette er forhold vi legger stor vekt på overfor villreinjegerne i våre kort-tildelingsmøter med dem, sier han Dette er tamrein (Sjodalen), utsatt tamrein som er forvillet (Ottadalen), og villrein (Rondane). Genetikken gjør at disse tre gruppene reagerer helt ulikt på syn/lukt av mennesker. Tamrein har ingen eller liten frykt, mens villreinen i Rondane reagerer motsatt

Reinen på Hardangervidda – sterkt blanda med tamrein

Når en villrein blir skremt vil den springe flere kilometer, mens en tamrein springer noen få hundre meter, for så å stoppe opp og spise som om ingenting var skjedd. Totalt er det omlag 25.000 villrein i Norge, mot hele omlag 200.000 tamrein, de fleste i Finnmark Tamrein er rein haldne som husdyr av menneske. Reindrift er blitt starta opp ved at ein har gjeta rein og etterkvart merkt og til ein viss grad avla på han. Det er ingen genetisk skilnad mellom villrein og tamrein. I Noreg er det samisk reindrift frå Hedmark og nordover

tamrein — Aktuelt — Villrein

Overensstemmende med dette er forvaltningen av villrein (og tamrein) i prinsipp basert på lavbio-masse i de enkelte områdene. Forutsatt at reinen har tilgang på alternative matkilder,. Eg er med i ei arbeidsgruppe som skal arbeida for reetablering av villrein i Luster sin del av Breheimen Nasjonalpark (Ottadalen villreinområde). Luster kommune og fylkesmannen i Sogn og Fjordane står bak dette. Aktuelle metodar er: 1.) Naturleg innvandring frå Skjåk 2.) Utsetjing av rein For å s.. Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. WikiMatrix. Villreinen i området har utgangspunkt i eldre tamreinstamme. Viser side 1. Fant 34 setninger matching frasen villrein.Funnet i 9 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil

Anslagsvis 450 tamrein ble drevet østover igjen over riksvegen og jernbanen i helga. - Hva skjer dersom villrein og tamrein skulle blande seg? - Vel, det er jo fullt mulig å drive dem og skille dem igjen i ytterste konsekvens Et flere kilometer langt gjerde skal settes opp som strakstiltak for å hindre kontakt mellom villrein og tamrein på Nordfjella, ifølge landbruksministeren. DEL Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vurderer fortsatt flere tiltak for å få bukt med skrantesyken Seminaret er tenkt å inspirere til at ein i Langfjella på best mogleg måte skal kartlegge samspelet mellom mennesket og villrein/tamrein sidan tidenes morgon, dvs, gjennom 10 000 år. Eit viktig moment er at denne historia skal kunne knytast til undervisning og identitetsbygging og koplast opp mot dei natur- og kulturverdiane som finst her

Reinen på Hardangervidda - sterkt blanda med tamrein

Forvalting av villreinen. Både opphavleg villrein, slik vi finn han i Rondane og på Dovre, og forvilla og utsett tamrein, slik vi finn han i Ottadalsområdet, vert i dag forvalta som villrein.I dag har vi i Noreg ein vinterbestand på om lag 30 000 villrein av varierande genetisk opphav, fordelt på 26 ulike villreinområde i Sør-Noreg Villrein; natur og milj Oppsummert kan ein snakke om tamrein og sørsamisk påverknad over ein periode på mellom 140 til 180 år. Det må vera lov å undre seg over at denne epoken ikkje har kome med i dei regionale planane.» Sjå vedlagte foto frå Opdal Renkompani med sørsamar og rein Hvorfor er noen dyr kjøttetere og andre planteetere? - Forskning.no 15. Hva er forskjellen på villrein og tamrein? Hvor i Norge lever de forskjellige typene rein? Hvorfor er det viktig å holde villrein og tamrein adskilt? Hvordan oppstod reindriften i Norge, og hvem er det som for det meste driver med reindrift? Rein - Store norske leksiko Nordfjella ligger midt mellom Hardangervidda i sørvest med en villreinstamme på rundt 7.000 dyr, og Filefjell i nordøst med 3000 beitende tamrein. Smitten kan ha spredd seg. Det blir tatt prøver av all villrein som skytes på Hardangervidda

Video: Hvor kom tamreinen fra? - Forskningsnyheter fra NTNU og SINTE

NDL

0 10 20 30 40 50 60 70 80 1980 1990 2000 2010 2018 ll ale r Studier på forstyrrelse villrein/tamrein i Norge, Sverige og Finland Hovedveier Jernbane Kraftutbygginge CWD ble i 2016 påvist i Norge, på fire villrein (Rangifer tarandus tarandus) og to elg (Alces alces). Disse norske tilfellene er de første påvisningene av CWD utenfor Nord Amerika og Korea. Påvisingen av CWD på en villrein i Nordfjella er den første påvisinga av naturlig sykdom på rein i verden De samme senderne brukes også på merking av tamrein, men uten at det er registrert noen problemer. Har gitt viktig informasjon. NINA har merket villrein i Nordfjella i forbindelse med et forskningsprosjekt i området, men dataene fra senderne har også gitt viktig informasjon i arbeidet med å bekjempe skrantesjuke (CWD)

Vindkraft og villrein Det internationale naturpanelet, IPBES, sier i sin første fant, i et feltstudie på tamrein og vindmøller på Fosen, at det er årlige variasjoner i reinen Juridisk er reinen i Rendalen tamrein og eies av Rendalen Renselskap. Forskjellen fra annen tamrein er at Rendalsreinen forvaltes etter villreinnforvaltningens prinsipper, bl.a. reguleres bestanden gjennom årlig reinsjakt. Villrein derimot er statens eiendom og forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning

Fra Avjovarre til Vopnafjördur: 35 tamrein - Villrein

TSNaturfoto: Klar for Forollhogna!Mange norske villrein er ikke villreinnyaas
 • Amc navigenio induktion.
 • Oleander läuse mittel.
 • Scandic hotel ledige stillinger.
 • Benzodiazepiner.
 • Sehenswertes waldshut tiengen.
 • Ester boserup.
 • Backmischung kekse.
 • Wüstenrot bausparvertrag kündigen adresse.
 • Wann lebte der liopleurodon.
 • Miele complete c3 powerline test.
 • Venor gamme 8 10.
 • Largest eagle to have ever lived.
 • Stjernemøte johannes.
 • Eisprung trotz implanon.
 • Kasachische sprache lernen.
 • Brokoblet ensretter.
 • Beregning av reisverk.
 • Pectoralis major övningar.
 • Aston martin finn.
 • Coop poäng.
 • Bogportalen kontakt.
 • Høy puls trafikkskole.
 • Knagger biltema.
 • Wohnmobil versicherung sf klassen.
 • Eos utility 3.
 • Hurtigruten utflukter nordgående.
 • Glock 18 softgun.
 • Gigi gorgeous age.
 • Hermannshof bad sobernheim speisekarte.
 • Trebitt jernvitrol.
 • Gopro hero 6 recording time.
 • Typer argumentasjon.
 • Skorpion mann skorpion frau.
 • Frozen 2 plot.
 • Elisabeth krankenhaus leipzig kreißsaal besichtigung.
 • King edward.
 • Kan kjønnssykdommer smitte i basseng.
 • Fly til costa rica.
 • Besøke galtvort.
 • Rensa historik ipad google.
 • Fana fotball senior.