Home

Overordnet mål definisjon

En bedrift og dens målsettinger - Cappelen Dam

Mål på strategisk nivå kalles gjerne overordnede mål. Overordnede mål kjennetegnes av at de er lite konkrete, men langsiktige. Et eksempel på et personalmessig overordnet mål kan være at arbeidsplassen skal gi trygghet til den enkelte ansatte og en tilfredsstillende økonomisk sikkerhet i pensjonsalderen 2 Om overordnet del Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge

Lær definisjonen av overordnet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene overordnet i den store norsk bokmål samlingen Mål er det som gir livet og arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Målene er ikke bare det som gir atferden retning, men de er også energien som gjør oss motivert til å jobbe målrettet i fellesskap mot disse ønskede resultatene Hva skal bedriften drive med, og hvordan skal den gjøre det? Dette er avgjørelser som bedriften må ta. En bedrift bør derfor alltid formulere sin forretningsidé, sette seg overordnede mål for driften og deretter bestemme hvordan den skal nå disse målene Om overordnet del. Formålet med opplæringen. 1. Opplæringens verdigrunnlag. 1.1 Menneskeverdet. 1.2 Identitet og kulturelt mangfold. 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang. 1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet. 1.6 Demokrati og medvirkning. 2 Overordnede mål. SFO skal gi omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna (jf. opplæringsloven § 13 - 7). Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår

 1. 25.06.2013 1 Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik 25.06.2013 Hva er mål? • Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. 25.06.2013 2 Målhierarki Operasjonalisering a
 2. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse
 3. Kapittel 2 Visjon, forretningsidé og overordnede mål og strategier. Flyselskapet Norwegian har hittil lyktes godt med sin utfordrerstrategi. Foto: Norwegian . Visjon. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. Mange som starter forretningsvirksomhet, lager visjoner
 4. at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåkefremgangen, iverksette tiltak som er nødvendig • overordnet ansvarlig for at prosjektet har midler til gjennomføring • ansvarlig for å sikre at prosjektets strategi og organisasjonens strategi ikke er motstridende • ansvarlig for å sikre at prosjektets mål er i henhold ti
 5. Slike interesseorganisasjoner kan ha vidt forskjellige mål, avhengig av hvilke interesser de skal fremme. Huseiernes Landsforbund har som mål å fremme huseiernes saker, Norges Blindeforbund arbeider for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte, og Sparebankforeningen i Norge arbeider for sparebankenes interesser
 6. imaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur. 1.2 Definisjon
 7. Pengepolitikk er offentlige tiltak med sikte på å påvirke pengeforhold i et land eller en valutaunion. Pengepolitikk er i dag en sentral del av den økonomiske politikken i de fleste land og et hovedelement i stabiliseringspolitikken. I de fleste land fastsetter de politiske myndighetene målsettingene for pengepolitikken, mens utøvelsen er delegert videre til landets sentralbank

Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til De fleste større prosjekter vil ha behov for en eller flere kvalitetsplaner for å sikre at mål og krav i prosjektet oppfylles. Bærum kommune har laget en mal for en overordnet kvalitetsplan som gjelder internt for byggherren En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra. Mål - og resultatstyring handler om å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, måle resultater og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten

Det vil være ulike mål for en virksomhet under etablering, konsolidering eller omstilling - for ikke å si avvikling! Rammevilkårene endres med en lang rekke skiftende faktorer - ressurstilgang, teknologiske muligheter, tilgang på kompetanse, behovet for virksomhetens produkter eller tjenester, lønnsomhet, markedsandel, pengepolitikk, økonomisk utvikling for samfunnet som helhet osv Et overordnet mål med Industri 4.0 er å nyttiggjøre seg digitale verktøy for å øke fleksibiliteten og lønnsomheten i industri og skape nye muligheter for produkter og tjenester. Denne nytten kan en spesielt se for seg i sekundær- og tertiærnæringer ved smartere produksjon av maskiner og utstyr, smart vedlikehold, smart distribusjon og salg av smarte tjenester gjennom smarte produkter Definisjon av overordnet i Online Dictionary. Betydningen av overordnet. Norsk oversettelse av overordnet. Oversettelser av overordnet. overordnet synonymer, overordnet antonymer. Informasjon om overordnet i gratis engelsk online ordbok og leksikon. overordnet. Oversettelser. English: superior, senior. Spanish / Español: superior. French / Français: supérieur Definisjoner. I loven her menes Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. Overordnet faglig tilsyn

Du kan også legge til en definisjon av strategi selv. 1: 1 0. strategi. En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet Dette er et substantiv som betyr en handlingsplan som er utformet for å oppnå et langsiktig eller overordnet mål Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til overordnet. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 61 synonymer for overordnet. 0 antonymer for overordnet. 0 relaterte ord for overordnet. 0 ord som starter på overordnet Overordnet mål - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Kunnskap for et bedre samfunn. Kunnskap for et bedre samfunn. Strategi 2018-2025. Overordnet I 2025 har vi nådd vårt mest ambisiøse mål, nemlig at alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine. Definisjon . overordnet. Oversettelser i ordboken norsk bokmål - engelsk. superior . substantiv grammatikk . mal for overordnet innholdstype. parent content type template. overordne på nytt. re-parenting · reparenting. overordnet domene. parent domain. overordnet element

overordnet - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Mål (målsetning) - eStudie

 1. Formål og mål er fundamentet i prosjektet ditt. Formål sier hvorfor og målet sier hva du skal gjøre. Navnet presenterer prosjektet
 2. Steg 1: Overordnede mål og strategi • Det må eksistere en beskrivelse av formålet med virksomheten og mål gitt av overordnet myn-dighet som klart uttrykker hva virksomheten skal oppnå for brukere og samfunn (eksterne mål). Det bør også utformes mål for virksomhetens egen organisasjon (interne mål)
 3. Definisjonen har ulike betydninger: Et mål (mm) for den deformasjon et standardisert prøvestykke får før maksimal deformasjonsmotstand oppnås under standard Marshall-forsøk Overordnet veg som knytter sammen landsdeler og regioner, og forbinder Norge med utlandet
 4. Uavhengig av hvilken definisjon vi legger til grunn, kan vi si at læringsutbytte som begrep kan være med på å bidra til økt oppmerksomhet på skolens mål. Det vil imidlertid være uklart hva som blir lagt i begrepet uten en opplyst og bred debatt om innholdet i det. En slik debatt kan være med på å bidra til at skolens samlede oppdrag belyses
 5. Risiko - definisjon Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt. Overordnet mål med retningslinjen - Beskrivelse av intern varslingsenhet i virksomheten - Beskrivelse av hvordan intern og ekstern varsling foregår . Internkontroll . og . Internkontrol
 6. Viser kjernevirksomheten, verdigrunnlag, visjon, utfordringer og strategiske mål. Overordnet mål # Langsiktige mål satt for hvert område i strategidokumentet. Indikator # Et verktøy for å finne ut om vi er på riktig kurs til rett tid gjennom å måle løpende måloppnåelse (kvalitativt eller kvantitativt)
Kunsten å omgås andre

Strategi er en betegnelse som tidligere særlig ble anvendt om store militære operasjonsplaner, mens taktikk betegnet føringen av mindre enheter. Begrepet brukes nå generelt om opplegg og gjennomføring av planer med sikte på å nå bestemte mål av militær så vel som sivil karakter. Begrepet strategi har sin etymologiske rot i gresk, og er satt sammen av stratos (hær) og agein (å lede) La meg først gjengi definisjonen på kvalitet. Ifølge Norsk standard ISO 9001 defineres ordet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk». På bedriftsnivå handler det altså om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav § 1. Formål. Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier

Hvilke mål henger sammen med kompetanse? Er målene på operativt eller overordnet nivå? Lar målene seg operasjonalisere -slik at man kan måle graden av måloppnåelse? Handler målene om kvantitet eller kvalitet? Skodd for framtida. Gå videre til steg 4. Hva er kompetanse Overordnet - Definisjon av overordnet fra Free Online Dictionary ; 4 Økonomi Kina/USA Iværksætteri Sportsmanagement Virksomhedsøkonomi Kommunikation, Europa + International It & marketing Verdensklasse Finans Sprog/kultur It/matematik Marked.. 1 Definisjon. 2 Naturlige, unaturlige og kunstige grupper. 3 Overordnede og delgrupper All virksomhet kan beskrives som en samling med prosesser. For eksempel produksjon av produkter, oppfylling av ordrer, utvikling av nye produkter, vedlikehold av varemerker og løsning av kundens problemer. Det å arbeide med økt verdiskapning i virksomheten betyr dermed i praksis å forbedre de ulike prosessene Målbare mål gir enklere målstyring og bidrar til at bedriftens mål blir tydelig for alle. For å sikre at målene er aksepterte og realistiske er forankring og medvirkning nøkkelord. Prosessen for å fastsette målene må involvere ledere og medarbeidere på en slik måte at kunnskap om bedriftens HMS-forhold blir tatt hensyn til, og blir sett i forhold til bedriftens samlede ressurser og. 1.2 Definisjon skisseprosjekt 1.3 Avgrensning Denne prosessbeskrivelsen har ikke som mål å beskrive alle prosesser i et skisseprosjekt. Den vil fokusere på BIM-relaterte prosesser, og de prosesser som beskrives vil ha et egnet abstraksjonsnivå. en overordnet beskrivelse

Bedriftens overordnede mål - NDL

•Mål med prosjektet •Definisjoner •Metode •Datainnsamling •Resultater Kalnes •Resultater Vest •Konklusjoner. 9/27/2018 2 Mål Overordnet mål: Undersøke hvordan IT-løsninger kan bidra til å oppnå en kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering som sørger for at rett legemiddel gis ti Utarbeid en overordnet målsetting (generell og langsiktig) for HMS i bedriften. Sett i tillegg konkrete delmål for avdelingene med tidsperspektiv på 1 til 2 år. Det kan for eksempel settes mål for luftforurensning, sykefravær, ulykker, støynivå og bruk av verneutstyr

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringe

Videre er det viktig at bedriftens strategi hjelper en å strukturere ulike delstrategier ut i tid. For et vekstselskap med store mål 3-10 år frem i tid, er det avgjørende at en er tydelige på hva som skal gjøres i ulike faser. Dette bør være tydelig for bedriften på overordnet nivå, men også overfor de ansatte på ulike nivåer Mål Redegjør for målene som skal oppnås, og hvordan disse er knyttet til målene i NAVs langtidsplan. Målbildet som beskrives i dokumentet bør være tidsbestemt. Målene beskriver en ønsket tilstand som en og eller flere interessenter ønsker å realisere. Mål bør være SMARTe, Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistisk og Tidsbestem

Overordnede mål for Nesseby kommune (kommunestyret mål) Målområde 1 - Befolkning Overordnet mål Målbeskrivelse Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Ansvar Kommentarer Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling Positiv befolkningsutvikling betyr både økning av antall innbyggere, og en endring i befolkningssammensetningen 10. Rapportering av tjenester med definisjoner og rapporteringskrav. Etter § 3-1 har kommunen et overordnet ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, Overordnet mål for oppholdet er økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse

Video: Overordnede mål og verdigrunnlag - Udi

Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.. I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene. INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 260 (REVIDERT) KOMMUNIKASJON MED DEM SOM HAR OVERORDNET ANSVAR FOR STYRING OG KONTROLL (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Helsetjeneste eller helsevesen er fellesbetegnelse på alle private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som forebygger, diagnostiserer og behandler sykdom, yter pleie og omsorg til syke mennesker eller rehabiliterer og attfører pasienter etter sykdom og skade. Avgrensningen mot sosialtjenesten og noen andre velferdstjenester kan være uklar

FNs bærekraftsmå

 1. imaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur. 1.2 Definisjon
 2. Overordnet beredskaps- og varslingsplan ROS-analyse I definisjonen av sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, brukes her samme definisjon som fylkesmannen bruker: Lite sannsynlig: Mindre sannsynlig: Sannsynlig: Meget sannsynlig: Hender sjeldnere enn en gang hvert 50. år Hender mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. å
 3. Et mål uten handling har liten verdi, og det som vil påvirke oss til å handle kalles for de essensielle drivkreftene. Dette innbefatter verdier, trossystem, følelser, selvsnakk og referanser. Verdier er det som er viktig i livet vårt, og vil ha sterk innflytelse på hver eneste beslutning vi tar

Kapittel 2 Visjon, forretningsidé og overordnede mål og

Fysisk aktivitet er enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk aktivitet benyttes som overordnet begrep og inkluderer alle former for fysisk utfoldelse, som for eksempel arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøving og fysisk fostring henhold til «Risiko- og sårbarhetsanalysen» og gjeldende lovverk. I tilknytning til Overordnet beredskapsplan utarbeides det tiltakskort for de uønskede hendelsene som er fokusert i «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse» 1.2 Definisjoner Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er me

Mål og visjoner - Cappelen Dam

Definisjoner PLP ProsjektLederProsessen: Et begrepsapparat og metode som beskriver en Prosjektplan En overordnet oversikt over mål, organisering og gjennomføring av et prosjekt. Prosjektplanen er definert i PLP og skal alltid inneholde de anførte kapitler 1.3 Overordnet HMS mål i Tysfjord kommune..... - 4 - 1.4 Beskrivelse av vårt HMS- system WHO's definisjon av helse er: Ved helse må forstås at et menneske ikke bare er fri for sykdom, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære

pengepolitikk - Store norske leksiko

Definisjonen av sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering følger av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3: § 3 Definisjon av habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål Behov som kan dekkes over rammeavtalen skal beskrives på overordnet nivå i bilag til rammeavtalen. Når rammeavtalen egner seg. Dersom du skal kjøpe tjenester/varer over en gitt periode (og ikke som et engangskjøp) og/eller kjøpsomfanget er noe uvisst egner rammeavtaler seg bedre enn ordinære kjøpsavtaler Forretningsplan mal. Her finner du maler for forretningsplan Når du skal starte en bedrift trenger du et dokument som beskriver forretningsidéen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. Forretningsplanen er først og fremst et verktøy for deg selv, men den er også nyttig når du. DEFINISJONER Avvik: Brudd på gjeldende krav i lov, forskrift, konsesjon, interne bestemmelser, mål og planer. Ulykke: En uønsket hendelse hvor ukontrollert overføring av energi fører til skade på personer, miljø og/eller verdier

Foreslått inndeling det ønskes definisjoner på: Hoved rasteplasser og andre rasteplasser (evt. turistvegpunkt) Stoppunkt for ulike formål, f.eks.: stopp og sove-plasser, kontrollplasser, trafikklommer, infolommer og kjørepause. Overordnet mål: Hensikten med prosjektet Ny rasteplasstrategi på riksveg er oppsatte mål for Bydel Nord, men det skal også ha stor overføringsverdi dag ikke finnes god og håndterbar dokumentasjon til å støtte en definisjon som omfatter for eksempel forbruksperspektivet til innbyggerne i en overordnet . et for og Innledning. Med utgangspunkt i ledelses- og styringslitteraturen definerer vi i boken Ledelse og styring (Ladegård og Vabo 2010) ledelse og styring som virkemidler for å løse koordineringsutfordringer i og i tilknytning til organisasjoner. Mens ledelse og styring har det til felles at de begge betegner virkemidler, representerer de to ulike typer slike i idealtypisk forstand Definisjon av logikk i Online Dictionary. Betydningen av logikk. Norsk oversettelse av logikk. Oversettelser av logikk. logikk synonymer, logikk antonymer. Informasjon om logikk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular 1. læren om prinsipper for følgeriktig tenkning 2. det at handlinger følger et overordnet mål, sammenheng en avgjørelse..

Organisering av beredskap og innsats Direktoratet for

PPT - Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og

Kvalitetsplan - overordnet Anskaffelser

Strategi - Wikipedi

Hovedprogram nytt klinikkbygg Radiumhospitalet - Del IV Overordnet IKT konsept - Helse Sør-Øst RHF Revisjon 2.0 28.04.17 3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Overordnet IKT konsept er del IV i Hovedprogram for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Norsk Standard for Bygningsdelstabellen, som brukes i planlegging av nye bygg, ivaretar ikk Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: KS Tittel på rapport: Prioriterte mål i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid Oppdragsnavn: Mål i kommunalt og fylkeskommunalt arbeid FoU Oppdragsnummer: 621952-01 Utarbeidet av: Stig Bang-Andersen, Erik Plathe og May Britt Hernes Oppdragsleder: May Britt Hernes Tilgjengelighet: Åpen 01 Dato Nytt dokument Initialer Initiale Overordnet mål er hentet fra tabellen for 2015, men oppdatert og inndelt i tråd med den oppdaterte vesentlighetsanalysen. I tillegg er delmål/resultatmål oppdatert der det er relevant. I forbindelse med oppdatering av vesentlighetsanalysen i 2016 skal det etableres nye KPIer knyttet til de viktigste temaene Definisjon av internrevisjon. Tilpasser seg organisasjonens strategier, mål og risikoer. Er hensiktsmessig posisjonert organisasjonsmessig og har de riktige ressursene. Har og synliggjør kvalitet og kontinuerlig forbedring. Kommuniserer virkningsfullt. Gir risikobaserte bekreftelser

Visjon Overordnet mål Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem utviklingsstrategier Kilde: Helsedirektoratet . 2 Planlegge Utrede og definere Teste og vurdere Ferdigstille 1.Overlevere KI-definisjon, - konfigurering og -artikkel, samt levere utkast til avtale med dataleverandørog utarbeide utkast på 2.Oppdatere nye. For å sikre entydig ansvarsfordeling innenfor systemeierskapet er det behov for en felles definisjon av rollene og hvilket ansvar som tilligger de enkelte delene av organisasjonen innenfor fagområdet administrativ IT. Overordnet har systemeier ansvaret for at rollene er ivaretatt og avtaler inngått Overordnet mål: Barn og ungdom i Eidskog skal ha en god oppvekst, hvor det legges til rette for at hvert individ skal realisere seg selv til beste for seg selv og fellesskapet Barn og ungdom. 14 15 Aktivt stimulere til holdningsskapende og holdningsendrende arbeid blant bar Strategiske mål HSO I. Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne II. Innbyggerne er i stand Definisjon kompetanse Overordnet kompetanseplanen må ses i sammenheng med kommunens øvrige planarbeid

Gruppe for virksomhets- og økonomistyring (VØS) og Seksjon for prosjekt/prosessforbedring (SPP) har etablert en enhetlig begrepsbruk, gjeldende fra 2016. Begrepene brukes av ADS/VØS, men vi anbefaler at øvrige enheter ved UiO også bruker de. Begrepene brukes til UiOs internregnskap, virksomhetsrapportering m.m. (vil kunne avvike noe i finansregnskapet) Overordnet beredskapsplan Trondheim kommune mål og organisering 113 12.4 Svar på dokumentasjonskrav - evaluering/utvikling av samfunnssikkerhet og beredskap 114 13 DEFINISJONER 115 13.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 116 13.2 Informasjonsberedskap, risiko- og krisekommunikasjon 11

Overordnet beredskapsplan danner rammen og forutsetningene for beredskapsarbeidet i Oppland fylkeskommune. Planen fordeler oppgaver, roller og ansvar, samt forventninger og krav. Planen definerer også oppgaver og organisering av fylkesrådmannens kriseledelse. 2.1 Mål for Overordnet beredskapsplan for Oppland fylkeskommun istockphoto.com . Forvaltning, eller mer presist offentlig forvaltning, er en viktig del av et moderne demokrati.Det er først og fremst gjennom møtet med offentlige forvaltningsorganer innbyggerne er i kontakt med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

Denne siden handler om akronym av SOCO og dens betydning som Enkelt overordnede kommunikasjon mål. Vær oppmerksom på at Enkelt overordnede kommunikasjon mål er ikke den eneste betydningen av SOCO. Det kan være mer enn én definisjon av SOCO, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av SOCO en etter en 2.1 Definisjon og nasjonale føringer Arbeidsgruppa har lagt rehabiliteringsforskriftens definisjon av re/habilitering til grunn i sitt arbeid: Habilitering og re-/habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren Overordnet samfunnsberedskap Saltdal kommune Salten Kommunerevisjon IKS 4 0. SAMMENDRAG Salten kommunerevisjon har i dette prosjektet hatt som formål å undersøke mål, organisering og gjennomføring av beredskapsarbeidet i Saltdal kommune Prosjektveiviseren er Digitaliseringsdirektoratets anbefalte modell for overordnet prosjektstyring i offentlig sektor. Den er også anvendbar for andre prosjekttyper enn digitaliseringsprosjekter. KMD anbefaler å bruke en prosjektmodell basert på god praksis også ved prosjekter under 10 millioner kroner 1.4 Definisjoner og begreper 3.1 Overordnede mål og forutsetninger overordnet beskrivelse av hvilke IKT-løsninger, integrasjoner og tilpasninger av disse som legges til grunn, for nytt sykehus. Planlagte løsninger for byggnær IKT fremgår av hovedprogrammets del II Teknikk og skal inngå

PPT - Internkontroll i kommuner PowerPoint Presentation

SOP 1.1 . OVERORDNET SOP . Versjon nr. 1.1 STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR SOP . SOP 1.1 Versjon 1.1 Skrevet ut: 22.05.2013 Side 2 av 2 . 7. Når en SOP revideres, endres eller ikke lenger er aktuell, skal den oppbevares og arkiveres forsvarlig fo Denne definisjonen samsvarer med den over, men her betones også at kultur både er fast og til en viss grad fleksibel, og at den tilpasser seg den konteksten den virker i. Denne definisjonen skiller også mellom unge og eldre organisasjoner og kulturene som virker i disse. Den påpeker også hvor grunnleggende kultur er i organisasjoner Disse bør også settes inn i en overordnet KPI-struktur. Energimål og delmål må deretter etableres og implementeres i organisasjonen. I avsnittet om etablering av basislinje kan dere lese mer om forholdet mellom KPIer, basislinje og mål, og de ulike begrepene som brukes for å etablere disse

Her finner du 12 betydninger av ordet visjon. Du kan også legge til en definisjon av visjon selv. 1: 4 2. visjon. Et mentalt bilde av fremtidig situasjon. Vårt overordnede mål som vi strekker oss mot. Den sier noe om hvor og hva vi skal stå for og er vår ambisjon Overordnet pedagogisk plan og praktisk informasjon Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5, 2420 Trysil. Åpningstid 9-15 Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil være barn er et mål i seg selv, ikke bare en vei mot voksenlivet. Vi skal bidra til trivsel i lek og læring, o RUSMIDDELMISBRUKERNES HELSEPROBLEMER OG HELSETJENESTETILBUD I ET OVERORDNET TILSYNSPERSPEKTIV. EN VURDERING AV SENTRALE DATAKIL DER 3 Avgrensninger og definisjoner 4 Nasjonale mål og prioriteringer på rusområdet.

 • Dr oetker fruktblanding.
 • Forum daun kommende veranstaltungen.
 • España hora.
 • Rain csgo.
 • Evan fong.
 • Frankfurt norsk.
 • Fargeblind rød grønn.
 • Opus confidence.
 • Elektrolytisk forsinking.
 • Babymat bok.
 • Luftpistol co2.
 • Darmowe wejście do kopalni soli w wieliczce.
 • Mainz golden eagles.
 • Touristinformation spremberg.
 • Bahia honda key.
 • Hjemmestrikket buff.
 • Modegeschäfte am kudamm.
 • Vitari jobb.
 • Hovedtekst forklaring.
 • Golf 7 gti performance dsg technische daten.
 • Printer med airprint.
 • Inkaleden vandra.
 • Venusfliegenfalle vermehren.
 • Hermannsdenkmal silvester 2017.
 • Bergen strutsefarm.
 • Kaskaden fragen.
 • Cars kake.
 • Strøm kampanje.
 • Månkalender 2017.
 • Kitch'n tilgodelapp.
 • You where always on my mind elvis presley.
 • Picasa google.
 • Die waltons ganze folgen.
 • Jøtul p sluk.
 • Gewerbeanmeldung greifswald.
 • Date ukraine girl.
 • Gjeldsforsikring eika.
 • Shimano ersatzteile schaltung.
 • Four states border.
 • What happened to zuko's mother.
 • Kristins flora.