Home

Skatt på alminnelig inntekt 2022

2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 prosent i 2017 og videreføres på samme nivå i 2018. 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,4 prosent i 2017 til 5,3 prosent 2018. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 prosent i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 prosent i 2018 Skatt av alminnelig inntekt Samlet sats for skatt på alminnelig inntekt er som utgangspunkt 22 % og 18,5 % i deler av Finnmark og Tromsø fylke. Den fordeler seg på fellesskatt til Staten og inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene Dette fradraget er i 2019 på 56.550 kroner, i 2020 på 51.300 kroner. Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2019, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 56.550 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 443.550 kroner (eksklusive andre fradrag) En av de største endringene som vil påvirke skatten til nordmenn flest i 2018, er at skattesatsen på alminnelig inntekt kuttes fra 24 til 23 prosent. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark - som har egen sats - settes skattesatsen ned fra 20,5 prosent til 19,5 prosent i 2018 SKATT: Dette er summen av all skatt som er betalt i løpet av året, all bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt. Publisert 07.11.2018, kl. 07.24 Oppdatert 07.11.

Alminnelig inntekt: 150.000 - Renteinntekter: 10.000 - Avkastning på aksjer: 45.000 - Skjermingsfradrag: 1.500 Sum personinntekt: 93.500 Når vi nå vet alminnelig inntekt og personinntekt, er siste steg å beregne skatten. Alminnelig inntekt: 150.000 - Personfradrag: 48.800 Beregningsgrunnlag: 101.200 27 % skatt: 27.324 [/ezcol_1half][ezcol. Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent både i 2019 og 2020. Har du en lønnsinntekt på 650.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 494.250 kroner

nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44) nettoformue; skatt; Andre opplysninger offentliggjøres ikke. Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige - Fradragbeløpet trekkes fra skattepliktig inntekt før beregning av skatt på alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt skattlegges med en sats på 22 % i 2019, sier Ringså. Eksempelvis hadde 2,9 millioner nordmenn til sammen 92 milliarder fradragsberettigede kroner i 2016, noe som betyr at hver person hadde 31 500 kroner i fradragsgrunnlag da skattemeldingen kom i fjor Blant annet beholdes skatten på alminnelig inntekt (22%), mens personfradraget settes ned med drøye ni prosent. Men hvordan slår budsjettforslaget ut på din økonomi? Det kan du selv finne ut i vår oppdaterte skattekalkulator! Regn ut her - slik blir din skatt i 2020: Skatte­kalkulator 202 2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. i 2017 og foreslås videreført på samme nivå i 2018. 3) Friinntekten i særskatten foreslås redusert fra 5,4 pst. i 2017 til 5,3 pst. 2018. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 pst. i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 pst. i 2018

For 2019 skattesatsen 31,68 prosent (skatt på alminnelig inntekt, 22 prosent, hensyntatt oppjusteringsfaktoren på utbytte på 1,44). Dersom man velger ikke å benytte seg av skjermingsfradraget, kan ubenyttet skjerming benyttes på samme aksje senere år. Den ubenyttede skjermingen vil tillegges neste års skjermingsgrunnlag Skatt på alminnelig inntekt Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019

Alminnelig inntekt er nettoinntekten, og har på få år gått ned fra 28 til 22 prosent. Satsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 prosent i 2018 til 22 prosent i 2019 Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig som alminnelig inntekt. Hvilke aksjer du eier - og hvordan du eier dem - har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge 2) Skatt alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. i 2018 og videreføres samme nivå i 2019. 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,3 pst. i 2018 til 5,2 pst. i 2019. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 10,4 pst. i trinn 3 i 2018 og økes til 11,2 pst. i 2019

Skatt på alminnelig inntekt reduseres til 23 prosent. Skattesatsen på alminnelig inntekt for både personer og selskaper foreslås redusert fra 24 pst. til 23 pst. i tråd med skatteforliket. Det vil si at skatt på netto inntekt minskes. Samtidig økes trinnskatten som erstattet topatten i 2016 På lavere nivåer og i tilfeller hvor pokerspill drives mer sporadisk, vil tilfeldigheter ha større betydning for resultatet, slik at gevinster vil være skattepliktige som tilfeldig inntekt. I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang

Skattesatser 2018 - regjeringen

Som pensjonist betaler du imidlertid en lavere prosentsats i skatt enn du gjorde som lønnsmottaker. I tillegg får du et skattefradrag. Det skal sikre at minstepensjonister (de som på fagspråket har minste pensjonsnivå) slipper skatt på alminnelig inntekt. Jo høyere pensjon du har, jo lavere blir dette skattefradraget Skatt på utbytte = (Utbytte - skjermingsfradrag) * (skatt på alminnelig inntekt * oppjusteringsfaktor). Skjermingsfradrag, skjermingsgrunnlag og skjermingsrente. Skjermingsfradraget er skapt for at vi skal slippe å betale skatt på avkastning som er lik eller mindre enn risikofrirente på skatt.no Kongens gate 14 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 22 97 97 00 post@skatt.no HÅNDBOK 2018 SKATTE ABC 2017/18 NORGES LOVER 16872 017 HOVEDUTGAVE Alminnelig inntekt: 500.000 kroner. Alle inntekter: 700.000 kroner. Nettoformue:. Lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte. For å redusere motivet til slik inntektsskifting økes skatten på utbytte mv. slik at den samlede marginalskatten på utbytte mv. (inklusive selskapsskatt) holdes om lag uendret på 2015-nivå

Inntektsbegreper og skattesatser - KPM

I mai 2016 ble det inngått et bredt skatteforlik på Stortinget. Det viktigste for folk flest, var at det ble enighet om at skattesatsen på alminnelig inntekt skal settes ned til 23 prosent i 2018. I oktober 2016 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett På grunn av utsatt frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og senere mottak av data, vil publiseringen av Skatt for personer, årlige tall 2019 bli utsatt til tidligst uke 3 i 2021

Her finner du oppdaterte skattesatser for 2019 og 2020. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskat Skatt på alminnelig inntekt: 22 % (2018 - 23 %). Skattepliktig utbytte eller aksjegevinst medtas som inntekt etter bruk av en justeringsfaktor på 1,44, dvs at skattepliktig utbytte/gevinst på 100 inntektsføres med 144, i praksis gir dette en skattesats på 31,68 % (2018 - 30,59 %). Samlet beskatning på inntekt i selskap og.

Alminnelig inntekt - Smarte Penge

Ny prosentsats på alminnelig inntekt i 2018. Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem i høst, ble det foreslått mindre endringer som vil påvirke hvor mye du skal betale i skatt i år. Blant annet ble skatt på alminnelig inntekt justert ned fra 24 til 23 prosent 2) Skatt alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 prosent i 2017 og videreføres samme nivå i 2018. 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,4 prosent i 2017 til 5,3 prosent 2018. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 prosent i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 prosent i 2018 Skattesatsen på alminnelig inntekt har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i forslaget for 2018. Regjeringens mål var egentlig bare å senke skatten for bedrifter, men for å unngå at privatpersoner får for mye skattelette, ble det innført en trinnskatt fra 2016. Den øker skatten din i takt med økt inntekt Skattesatsen på alminnelig inntekt blir som forventet redusert fra 24 % til 23 %. Dette er i tråd med skatteforliket, der en ble enige om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 % innen 2018, og en tilnærming til skattesatsene i våre naboland og i EU Av skatt på alminnelig inntekt fra personer fordeles denne mellom stat, fylkeskommune og bostedskommune på følgende måte; Av skattesatsen på 23 % får staten 8,55 %, fylkeskommunen 2,65 % og kommunen 11,80 %. Med andre ord mottar kommunen litt over halvparten av alminnelig inntektsskatt fra oss som personlige skattytere

Dette er de viktigste skatteendringene i 2018 - E2

Skatt på alminnelig inntekt. Regjeringen foreslår å redusere skatt på alminnelig inntekt og øker samtidig oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. I tråd med skatteforliket foreslår regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 pst. for personer og selskap fra 2018 Alminnelig inntekt = 513.550 Personfradrag: 51.750 kroner Grunnlag for beregning av skatt på alminnelig inntekt = 461.800 kroner Skatt på alminnelig inntekt = 115.450 kroner Grunnlag for beregning av trygdeavgift = 620.000 kroner Trinnskatt = 9.777,14 Skatt på personinntekt = 60.617,14 kroner. Skatt totalt = 176.067,14 kroner Skatten på utbytte foreslås økt slik at den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert selskapsskatt) opprettholdes på 2017-nivå i 2018. Den isolerte skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt inklusive justeringen i skatt på utbytte anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes Alminnelig inntekt er et nettoinntektsbegrep som beregnes både for personer og selskaper og omfatter inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet, minus fradragsberettigede utgifter.. Alminnelig inntekt skattelegges fra 2018 med en flat skatt på 23 prosent og er grunnlag for beregning av kommune- og fylkesskatt.For personer i Finnmark og Nord-Troms er satsen 19,5 %

Skattelister for «dummies» - NRK Norge - Oversikt over

 1. nelig inntekt er din inntekt etter fradrag. De fleste benyttet et
 2. nelig inntekt i forhold til den al
 3. nelig inntekt) på 500 000, og trekker fra personfradraget på 56 550 kroner (2019) før skatten beregnes. Da står vi igjen med 443 450 kroner, som beskattes med standardsatsen på 22 % for al
 4. nelig inntekt (23 prosent i 2018). Marginalskattesatsen på utbetalt beløp blir dermed den samme som fradraget du får ved innbetaling, noe som gir skattesymmetri. Du slipper dessuten formueskatt på innestående beløp
 5. nelig inntekt på 500.000 kroner i 2019, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 56.550 kroner. Skatt på al
 6. § 1-1. Vedtakets anvendelsesområde. Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt og formue for inntektsåret 2018. Vedtaket legges også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for inntektsåret 2018, etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 4 til 6
 7. nelig inntekt.

Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2019. Det beregnes i tillegg grunnrenteskatt på vannkraftverk med generatorer større enn 10 MVA. Det kommer av at produksjon av vannkraft ofte kan gi avkastning utover det som er normalt da produksjonen er basert på en begrenset ressurs Forslaget motvirker effekten av redusert skatt på alminnelig inntekt med 1 prosentenhet, og endringen er provenynøytral målt som nåverdi av skatteinntekter i perioden 2018-2050. For 2018 gir forslaget et provenytap på 200 mill. kroner påløpt fordi friinntektsjusteringen fases inn gradvis og dermed har mindre provenyeffekt de første årene Hovedinntrykket er at det er få store skatteendringer regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018. Regjeringen følger opp satsendringene fra skattereformen 2016 slik at selskapsskatten (dvs. skatt på alminnelig inntekt) reduseres ytterligere, fra 24% i 2017 til 23% i 2018

Finanssans.no - Slik beregner du skatten for ..

Skatt på alminnelig inntekt. Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 % til 23 % fra 2018. Reduksjonen er relevant for både personer og selskaper. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for utbytte som personer mottar, fra 1,24 i 2017 til 1,33 i 2018 Skatt på alminnelig inntekt. Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % fra 2019. Reduksjonen er relevant for både personer og selskaper. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for utbytte som personer mottar, fra 1,33 i 2018 til 1,44 i 2019 Skatt på alminnelig inntekt. Regjeringen foreslår å redusere skatt på alminnelig inntekt og øker samtidig oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. I tråd med skatteforliket foreslår regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 pst. for personer og selskap fra 2019 Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9 200 kroner etter gjeldende skattesats for 2018 (23 prosent) forutsatt at du har inntekt å føre fradraget mot. Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt. Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning. Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig.

Aktuelle regelverksendringer fra 1Skattekalkulator 2019 - Sjekk hva skatten din blir i 2019

Skatteprosenter på lønnsinntekt - Smarte Penge

Søk i skattelistene - Skatteetate

Her redegjøres for de viktigste foreslåtte endringer som gjelder skatt og avgift. Det er grunn til å forvente at de fleste av forslagene vil bli vedtatt og får virkning fra og med 2018. 1 Selskapsskatt. Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt til 23% i 2018 Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Prop. 1 LS (2017-2018) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2018, f. eks. satsendringer som er varslet i de seneste årenes statsbudsjetter for selskaper og personer. Den viktigste endringen er nedsettelse av satsen for skatt på alminnelig inntekt til 23 % Alminnelig inntekt skattlegges med 24 % skatt i 2017. 3. Merk at for inntektsåret 2018 så bortfaller skatteklasse 2. Er du enslig, uten andre fradragsberettigede utgifter enn minstefradrag (typisk renteutgifter), under 34 år og har inntekt på kr 75 000 eller mer,. Skattytere som faller inn under reglene om skattebegrensning, har krav på at det ikke fastsettes skatt på alminnelig inntekt eller at skatten reduseres dersom alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag, men med visse korreksjoner, jf. sktl. § 17-1 tredje ledd og § 17-2, ikke overstiger visse beløpsgrenser, jf. sktl. § 17-1 annet ledd Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018)

Skattesatser

Økt skatt på aksjegevinst mot redusert skatt på alminnelig inntekt. Kilde: Oslo Børs. I tråd med enigheten om skattereform, endres verdsettelsesrabatten i formuesskatten fra 10% til 20% for aksjer i 2018. Dette regnes som et skritt i riktig retning for å sidestille aksjesparing med sparing og investeringer i andre eiendeler Grunnlaget i Skattemeldingen er ekskl. personfradraget. Vi vet at skatt på alminnelig inntekt for 2018 er 23% (fordeling: fellesskatt 8,55%, kommuneskatt 11,80%, fylkesskatt 2,65%). For å finne igjen disse prosenttallene må vi ta verdien for skatt/avgift og dele på grunnlag i Skattemeldingen minus personfradraget (54.750 for 2018)

Påstanden om at de topp 0,1 prosent bare har betalt 9 til 17 prosent skatt i årene 2004-2018, er like gal. Men Arbeiderpartiet hopper på også dette i sin reklamefilm og proklamerer som en sannhet uten modifikasjoner at de 0,1 prosent rikeste betaler 11-12 prosent skatt av inntektene, mens en vanlig arbeider betaler 22 prosent Alminnelig inntekt er femdoblet fra 700.00 i 2017 til 2,2 millioner i 2018 og 3,99 millioner i 2019. Netto formue er doblet fra 36,4 millioner kroner i 2017 til 47,8 millioner i 2018 og 66,2.

Fradrag for gjeldsrenter (rentefradrag) - hva skal til for

 1. nelig inntekt, men det ilegges i tillegg en ekstraskatt. Grunnlaget for beskatningen er faktiske påløpte renter etter skatt (skattesats på al
 2. nelig inntekt for 2020 er 22 prosent og gjelder både pensjon og lønn. Du betaler trinnskatt på både pensjon og lønn. Minstefradrag for pensjon. Minstefradraget for pensjon er litt
 3. nelig inntekt er tidligere gradvis redusert fra 28 prosent i 2013 til 23% i 2018
 4. e kryptogevinster? Gevinster fra realisasjon av kryptovaluta regnes som en del av al
 5. nelig inntekt er din netto inntekt i skattemeldingen etter alle dine fradrag i skattemeldinga. Altså brutto inntekt
Fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter i

Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 679 780 skatteytere.Av disse betaler 698 925 (14,9 %) ingen skatt.Snittinntekten er 322 879 kr Satsen for selskapsskatt og for alminnelig inntekt reduseres fra 24 pst. til 23 pst. Selskaper som omfattes av finansskatten viderefører en sats på 25 pst. også i 2018. Lønnsveksten i 2018 anslås til 3 pst. Innslagspunktene for når trinnskatt slår inn, økes med 3 pst. Trinnskatten økes noe (fra 0,5 pst. - 0,9 pst.) i 2018

Nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42. Utliknet skatt. Med utliknet skatt menes summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt trygdeavgift. Dette er skatt før fremførbart godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra tidligere år Alminnelig inntektsskatt på utbytte (78 000 kr*1,44 = 112 320*22%=) kr 24 710. Aksjonærens inntekt etter skatt (78 000-24 710=) kr 53 290. Samlet skatt på skattepliktig inntekt fra aksjeselskapet (22 000­+24 710=) kr 46 710. Dette tilsvarer en marginal skattesats på (46 710/100 000=) 46,7%. Tilsvarende marginal skattesats i 2018 var 46,6. Fra og med 2016 vil enkeltpersonforetak kunne realisere alminnelig gårds- og skogbruk uten at gevinsten inngår i personinntektsgrunnlaget. Det innebærer at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårds- og skogbruk er å anse som alminnelig inntekt med en skattesats 25 % (kapitalbeskatning)

Skattekalkulator 2020: - Sjekk hva skatten din bli

 1. nelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. Underveis i beregningen skal
 2. nelige inntekt. Renter på bankinnskud
 3. nelig inntekt. Personlige skattepliktige (og dødsbo) ilegges en flat skatt på 22 % på al
 4. I 2018 var satsen på 23%, og i 2019 var den på 22%. Dersom du har et underskudd skal dette føres som et fradrag i skattemeldingen som en kapitalkostnad. Da må du også huske å fylle ut det skjemaet som heter RF-1189 - Utleie mv. av fast eiendom
 5. st 35,8 % (28 % skatt på al
Fagforeningsfradrag, Skattelette | ArbeiderpartietSlik regner du ut hvor mye skatt du må betaleSlik leverer du næringsrapporten | Frilansinfo

Trinnskatt er en skatt man betaler på den inntekt som ligger innenfor de respektive intervallene. Jeg skal illustrere med et eksempel senere. Ved beregning av alminnelig inntekt finnes det to fradrag vi må kjenne til: minstefradraget og personfradraget K You Seishi KaSkatt Alminnelig Inntekt. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr Bytt bort rentefradraget mot lavere skatt på lønn. Dine Pengers guide til alt du kan trekke fra på skatten Aksjesparing Statsbudsjettet 2018 - AksjeNorge Skattesatsen på alminnelig inntekt blir som forventet redusert fra 24 % til 23 %. Aksjonærbeskatning: Skjerpet utbytteskatt, men lettelse i formuesskatt Skjerpet utbytteskatt. Lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt for eier som arbeider i eget selskap å ta ut inntekt i form av utbytte i stedet for lønn Skatt på alm. Inntekt: 20 272: 20 272: Sum skatt: 29 672: 29 672: Tillegg for formue: 0: 4 500: Grunnag skattebegrensning: 148 000: 152 500: Makismal skatt: 16 830: 19 305: Skatteberensning: 12 842: 10 367: Grunnlaget for beregning av skattebegensning er altså før særfradraget. Grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt regnes etter.

 • Hvor står il tempo gigante.
 • Leon löwentraut kaufen.
 • Rub mensa frühstück.
 • Grafisk trykk.
 • Toto sanger.
 • Omega speedmaster panda dial.
 • Gzsz news ausstieg 2017.
 • Sebastian stan biological father.
 • Heracles speelschema.
 • Adverbien französisch steigerung.
 • Ols 2018 datum.
 • Webkamera høvringen.
 • Hvorfor lukter svetten ammoniakk.
 • Zehren bedeutung.
 • Aqualand marbella.
 • Granit stege.
 • Nelly jeans.
 • Take away torshov.
 • Rammeplan 2018.
 • Nombre cientifico del arbol nacional de el salvador.
 • Grønne mungbønner oppskrift.
 • Ledige stillinger for nordmenn i usa.
 • Windows 10: speicherort hintergrundbilder.
 • Obs samsonite.
 • Dronning maud dessert holdbarhet.
 • Alternative für deutschland deutsch.
 • Homer simpson erfinder.
 • Hk pa anlegg.
 • Lage koselig uteplass.
 • Geometriske rekker.
 • Souq waqif.
 • Isofiber.
 • Marine kiel.
 • Huawei nexus.
 • Søde godnat hilsner.
 • Rider game.
 • Kvadratmeter m2.
 • Motorrad crash 18 .
 • Star trek voyager episodes.
 • Brunchmöglichkeiten berlin.
 • Elixia rogaland.